Kloften

Njut av utsikten eller ta en titt på klyftan som gett reservatet dess namn.

Utsikt över tjärn från tallbeklätt berg

Reservatet bjuder på vacker utsikt. Foto: Linda Stöberg

Berget Kloften reser sig från 170 meter över havet vid sjön Östra Buvattnet i norr, till 300 meter över havet på toppen, vilket ger en fantastisk utsikt över sjöarna nedanför. Naturreservatet omfattar toppen av berget Kloften, några mindre myrpartier samt den branta västsidan av berget. Västbranten samt sprickan ner mot Klofttjärnet, är skarp, med block och lodytor. Marken nedanför västbranten är frisk till våt och det finns sumpskogspartier. I de södra delarna nedanför västbranten är andelen lövträd hög.

Skogstyperna barrblandskog och tallskog löser av varandra i det småkuperade sprickdalslandskapet. Tack vare att området till stora delar är svårtillgängligt för skogsbruk finns det kvar många av de naturvärden som försvunnit från det vanliga skogslandskapet. Stora delar av området är av naturskogskaraktär. Man kan både gå i gammal tallskog på myrmarker såväl som på hällmarker. De äldsta tallarna är 250 - 300 år gamla. Död ved finns i större delen av området i form av liggande och stående torrträd och döende träd. Brandspår i form av brända stubbar visar att det har brunnit i reservatet.

Naturreservatet bildades för att bevara de värdefulla livsmiljöerna naturskogslik hällmarkstallskog och lövrik barrnaturskog samt bevara de arter som är karaktäristiska för naturtyperna i området.

Djur och växter

Lavfloran är rik med förekomst av flera sällsynta och hotade arter. Bland flera lavar kan nämnas dvärgbägarlav, violettgrå tagellav, lunglav, och läderlappslav. Läderlappslaven är en gelélav. Gelélavar är en av de främsta indikatorerna på att det finns höga naturvärden i skogsmark.

Den rika tillgången på döda och döende träd gynnar bland annat tretåig hackspett och den hotade skalbaggen raggbock

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor eller fjärilar,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: knappt 95 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss