Rennstadsnipan

Från Rennstadsnipans torn får du en milsvid utsikt över sjöar, skogar och berg. Naturen i reservatet varierar från tallskog i branta hällmarker till täta granskogar där linnean växer.

Barn beundrar utsikt över gröna skogar och glittrande sjöar.

Vy från utsiktstornet. Foto: Gunnar Lagerkvist.

Rennstadsnipans topp når 252 m.ö.h., således en bra bit över högsta kustlinjen som i området ligger på runt 190 meter över havet. Från det 12 meter höga utkikstorn som Högboda byalag byggt på toppen av berget har man en fantastisk utsikt över det värmländska landskapets sjöar, skogar och berg.

Skogen i de dramatiska branterna har till stor del lämnats att utvecklas fritt och har också brunnit flera gånger i relativt sen tid, senast en mindre skogsbrand på 50-talet. Tack vare detta innehåller skogen på Rennstadsnipan många gamla brandskadade träd och mycket död ved och hyser arter som är beroende av den numera sällsynta typen av livsmiljö. I branterna syns märken efter skogsbrand på drygt 200-åriga tallar, så kallade brandljud som bildats då eldslågorna skadat delar av trädets bark. Bränderna har i de klippiga branterna skapat en gles tallskog med betydande inslag av lövträd och död ved, där solinstrålningen kommer åt att värma upp berget och skapa varma och skyddade miljöer för växter och djur.

Naturreservatet bildades för att bevara den mångfald av naturtyper och arter som finns i området. Samtidigt skall reservatet vara tillgängligt för det rörliga friluftslivet.

Varning för fallande träd

Var uppmärksam på döda träd i din närhet när du rör dig i naturreservatet, särskilt när det blåser.

Som följd av torkan under 2018 och efterföljande barkborreangrepp
är det för närvarande många granar som står och dör i naturreservatet. Döda träd, kvistar eller trädtoppar kan falla plötsligt och ljudlöst.

Anordningar. Foto Gunnar Lagerkvist.

Djur och växter

Den solöppna skogen med sina klipphyllor, gamla lövträd och flatkroniga tallar utgör också fina häckningsplatser för krävande eller ovanliga fåglar som rödstjärt, tofsmes, entita och skogsduva. Tidigare har fiskgjusen häckat här och lodjur strövar förbi då och då.

På gamla träd finns sällsynta arter som tallticka och aspgelélav. I norra delarna av reservatet är stora delar barrblandskog eller granskog på mossklädd mark med inslag av örter som den väldoftande linnéan och den vackra lilla barrskogsorkidén knärot.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor eller fjärilar,
 • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
 • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
 • rida,
 • framföra fordon,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • medföra ej kopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 62 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Kils kommun, cirka 16 kilometer nordväst om Kil. Ta riksväg 61 till Högboda. Sväng in mot och genom Högboda by och följ sedan skyltarna mot Rennstadsnipan och Utsiktstorn – vägen går först knappt 8 kilometer norrut från Högboda till Rennstad, sväng sedan vänster mot Skog, efter 500 meter har du reservatsparkeringen med information om reservatet på höger sida om vägen. Reservatet är ett populärt besöksmål och ibland kan det bli trångt på parkeringen. Tänk därför på att placera bilen så att så många som möjligt får plats.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss