Titjärnskogen

Besökaren slås av att många av tallarna i området är krumma med platt krona. Detta är ett bevis på att träden är gamla.

Stigen slingrar genom riset på en tallbeklädd ås och bakom skymtar myren fram.

Myr. Foto: Linda Stöberg

Naturskogen i området är livsmiljö för flera hotade arter. Titjärnsskogens äldsta furor är över 300 år. Granskogen i reservatets södra del är bitvis mycket tät, ofta med inslag av sumpskog.

Reservatet bildades för att bevara en mosaik av skog och myr på krönet av Klarälvens västra dalsluttning. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Bäcken flyter fram mellan stenar och trädrötter och vattnet är mörkt brunt.

Skogsbäck. Foto Johan Bohlin.

Djur och växter

En hel del hotade arter finns inom reservatet. Bland lavarna har norsk näverlav, brokig- och violettgrå tagellav samt vedsvamparna doftskinn och ullticka noterats.

Titjärnsskogen hyser också en rik förekomst av mård och tjäder. Tretåig hackspett, gråspett och hökuggla är tillfälliga häckningsfåglar.

Senväxta gamla tallar på fuktig mark.

Spång över fuktig mark. Foto Jan Wirtberg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  • gräva upp eller plocka växter, svampar, mossor eller lavar,
  • störa djurlivet genom att t ex uppehålla sig vid bo eller släppa lös hund eller annat husdjur (undantag dock för tillåten jakt),
  • framföra motordrivet fordon,
  • göra upp öppen eld,
  • tälta.

Organiserat utnyttjande av området för t.ex. turism, undervisning eller naturvetenskapliga undersökningar skall ske i samråd med länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1993

Storlek: 128 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss