Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tokil

Här finner du en mängd olika naturtyper i ett och samma naturreservat: allt från täta lövskogar med ädellöv tillängar, sumpskogar och öppen myr.

Ljuset silar in mellan träden och lyser upp de mossbeklädda stenarna och trädrötterna.

Skogsglänta. Foto Anders Tedeholm.

Skogen inom reservatet utgörs främst av igenväxningsskogar av löv samt högproduktiv granskog. Skogsbeståndens struktur och sammansättning varierar, från täta lövdominerade successionsstadier, med ett stort inslag av ädellöv som ask, lönn, lind och hassel, till partier dominerade av mycket högvuxen och grov granskog med ett varierande inslag av triviallöv och ädellöv.

I låglänta områden finns aldominerade kärr med höga naturvärden, sumpskogar och öppen myr.

I området finns ett par större bäverdammar med extremt stora mängder död ved, såväl liggande som stående, såväl barrved som lövved. Vidare förekommer smärre partier av öppen mark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten,
  • tippa eller anordna upplag,
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg,
  • gräva eller dra upp kärlväxter.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2021

Storlek: Cirka 56 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss