Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bålberget

Bålberget är ett tätortsnära strövområde på en skogbevuxen höjd.

Stigen går igenom en öppen skog med mycket tall och björk. På marken växer blåbärsris och ljung. Stigen är smal och slingrar sig fram i terrängen.

Foto: Karlstads kommun.

Bålberget är ett tätortsnära naturreservat beläget vid Vålberg, cirka 20 kilometer väster om Karlstad, norr om E18. Skogsområdet består av en blandning av lövskog och barrblandskog med tall och gran.

Djur och natur

Skogen i området är varierad med en blandning av hällmarkstallskog, blandskog och lövskog. I vissa delar utgörs terrängen av block och berghällar och i andra delar är det frisk mark med blåbärsris, medan det i sluttningarna är rikare mark med mycket vitsippor på våren. Naturvärdena är främst knutna till de lövrika bestånden i sydsluttningen. Där finns gott om hassel, men också asp, björk, sälg och ung lönn. Norsälven rinner cirka 250 meter öster om skogen. Mer information om området hittar du hos Karlstads kommun.

Bålberget, Karlstads kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Inför ditt besök

Bålberget är ett välbesökt rekreationsområde som främst nyttjas för promenader och naturupplevelser. För den som besöker området finns en bred gångväg som går i öst-västlig riktning, längs med de södra sluttningarna. Gångvägen viker också av norrut vid reservatets midja. En större stig finns och flera mindre och spontana stigar korsar dessutom området. En grillplats med bord och bänkar finns i den nordöstra delen av reservatet. Parkering ligger vid grusplanen på den norra sidan av reservatet, utanför reservatsgränsen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar,
  stående eller omkullfallna.
 • Skada eller ta bort döda grova grenar
 • Framföra motordrivet fordon.
 • Cykla annat än på gångvägen.
 • Tippa eller anordna upplag.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Plocka mossor, lavar, eller svampar av annat slag än matsvamp.
 • Störa eller skada djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd,
  fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur.
 • Skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten.
 • Medföra sällskapsdjur som inte är kopplat under perioden 1 mars –
  20 augusti,
 • Rida eller leda häst.
 • Göra upp eld på annan plats än förevisade grillplatser.

Utan kommunens tillstånd är det förbjudet att:

 • Anordna läger, idrottstävlingar eller andra liknande evenemang.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2022

Storlek: 17 hektar

Markägare: Karlstads kommun

Förvaltare: Karlstads kommun

Hitta hit

Reservatet ligger vid Vålberg, cirka 20 kilometer väster om Karlstad, norr om E18 i Karlstads kommun.

Kontakt

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss