Ryttersfjället

Ett naturskogsområde beläget i en dramatisk östvänd bergssluttning mellan ett myr- och sjörikt höjdparti i väster och den nord-sydliga uppodlade dalgången runt Rinnan i öster.

 

Ryttersfjället syns på andra sidan av en äng.

Ryttersfjället. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Beståndsåldrarna är 100-130 år och äldre, med varierande inslag av äldre träd. De östra två tredjedelarna av området bedöms som värdekärna. Den högre liggande västra delen av denna värdekärna består av bergbunden mark eller mark med tunt moränlager, där skogen är talldominerad, cirka 140 år, med ett österut allt större inslag av äldre spärrgreniga träd.

Djur och växter

Här noterades bland annat mild dropptaggsvamp, spår av tretåig hackspett och spår av blåhjon på tall. Ett par dråg med förekomst av svavelriska tyder på att berggrunden eller moränen på sina håll innehåller basiska ämnen (kalkverkan). I den östvända sluttningen blir skogen frodigare och övergår i de lägre delarna till grandominerad skog med inslag av lövträd, bland annat aspgrupper och ett rikligt aspinslag i östligaste delarna.

Ett bäckdråg med gammal grov granskog löper från norr nerför branten mot sydost. I bäckdråget med dess fuktiga atmosfär växer gammelgranslaven flera meter upp på granstammarna och granlågorna hyser flera hotade arter av kryptogamer, noterade är vedtrappmossa, skogstrappmossa och den vedlevande svampen ullticka. Längst i öster stupar bergbranten ner mot en blöt myr, Kullemossen.

Skogsravin, Ryttersfjället. 

Skogsravin med liten bäck. Foto Anita Andersson.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att

 • uppföra byggnad eller annan anläggning, t.ex. mast eller vindkraftverk,
 • anordna upplag,
 • bedriva mineralutvinning,
 • avverka eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
 • tillföra växtnäringsämne (handelsgödsel, stallgödsel, slam eller annat organiskt avfall), jordförbättringsmedel eller kalk,
 • använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel,
 • borra, gräva, spränga, schakta, utfylla, tippa eller utföra annan mekanisk markbearbetning,
 • dika, skyddsdika, rensa dike, kulvertera dike, dämma eller utföra annan åtgärd som påverkar områdets hydrologi,
 • framföra motordrivet fordon,
 • dra fram ledning i luft, mark eller vatten,
 • införa för området främmande växt- eller djurart,

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 41,7 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss