Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Torps bergbrant

Naturreservatet har höga biologiska värden. Det visar alla de signalarter av bland annat mossor, lavar och svampar man funnit.

Genom tallarna ser man den mosaikartade dalen breda ut sig.

Utsikt från reservatet

Området ligger i en brant sydsluttning. Höjderna domineras av gammal tallskog. Längre ner växer lövblandad granskog. Vid foten av sluttningen finns ett bäckdråg där näringsrikt markvatten bildar små kärr. Berggrunden i den nedre delen är basisk. Det påverkar växtligheten så att den är frodig och rik på örter. Här och var finns mossbelupna lodytor av sten. Andra viktiga strukturer är solexponerad död ved som asphögstubbar, liggande döda tallar och stående torrträd av olika trädslag samt gamla träd, främst tall.

Reservatet bildades för att bevara biologisk mångfald och de värdefulla naturmiljöerna. Skogen har inte varit brukad med moderna metoder och har därför under lång tid utvecklats till en "naturskog". Den ska lämnas att utvecklas fritt i naturreservatet.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Flera arter är rödlistade som grön sköldmossa Buxbaumia viridis, fågelfotsmossa Pterogonmiu racile och blåtryffel Chamonixia caespitosa. I området finns även samtliga lövskogsberoende hackspettarter i Sverige. Krävande fåglar som förekommer är vitryggig hackspett, nötkråka och skogsduva. I barrskogen finns inslag av asp, björk, sälg, en, hassel, rönn, alm, ask, lind och klibbal.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t. ex. skalbaggar, snäckor eller fjärilar.
  • samla in mossor, lavar eller svampar.
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd och torra grenar/skada eller ta bort döda träd eller träddelar.
  • framföra motorfordon.
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 20,3 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss