Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sågbäcken

Blockrik skogs-myrmosaik med kryptogamarter som kräver fuktigt och stabilt mikroklimat.

Lumptop.Foto Jan Wirtberg

Talltopp som ratats vid trädfällning. Foto Jan Wirtberg

Naturreservatet består av gammal skog med både tall och gran. Skogen är tät men den bryts ibland av med glesa tallskogar och blöta myrar. Här och var finns gamla grova tallar. Sågbäcken rinner genom reservatet och vidare ut i Tvärlikan.

Naturreservatet bildades för att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Nu får området utvecklas fritt.

Djur och växter

Skogen är fuktig och död ved finns i olika stadier av förmultning. Träden har olika ålder och en del gran har vuxit mycket långsamt. Tillsammans skapar det bra livsmiljöer för ovanliga mossor, lavar och svampar. Ett exempel är hänglaven violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana som finns i hela området. De mindre vanliga skogsfåglarna tjäder Tetrao urogallus och gråspett Picus canus kan man ibland få syn på. I det skogliga reservatet finns även höga biologiska värden i vattendragen. Ett exempel är den småväxta bäcköringen Salmo trutta fario.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: Knappt 80 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, cirka 7 kilometer norr om Likenäs, vid Tvärlikan. Ta höger efter affären i Likenäs och åk förbi dammen. Efter att vägen passerat över vattendraget Likan håll vänster och fortsätter norrut, med vattendraget på vänster sida. Följ vägen cirka 3,5 kilometer till den delar sig i en ”klyka” och ta då den högra vägen norrut. Följ vägen cirka 3,5 kilometer till reservatet. Det finns i dagsläget ingen iordningställd parkeringsplats men det är möjligt att parkera längs med vägen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss