Krokolaknölen

Naturreservatet, som hör till Torsby kommun, har ett lugn och en stillhet som är svår att hitta både i Värmland och i stora delar av södra och mellersta Sverige.

Skog i kanten av myrmark.

Det nästan 500 hektar stora området har en av länets största sammanhängande arealer av gammal och naturlig skog. Området runt Krokolaknölen är väldigt kuperat och präglas av markerade bergryggar. I dalgångar och svackor mellan de skogsklädda höjdryggarna finns långsmala öppna myrar. Stubbar från tidigare skogsarbete finns också här och var, men efter vad man kan se så har sentida avverkningar varit begränsade.

Naturvärdena som är kända från området är i huvudsak knutna till de gamla granskogarna. De ofta glesa och ganska lågvuxna skogarna med gott om toppbrutna träd domineras av 110 – 160 år gammal granskog med knotiga träd, gott om död ved och ett påtagligt inslag av gamla björkar.

Reservatet bildades för att behålla områdets mosaik av myrar och äldre barrskog intakt samt bevara den värdefulla livsmiljön grandominerad naturskog och dess typiska arter och strukturer. Syftet är även att bibehålla områdets tystnad och vildmarkskaraktär.

Djur och växter

Till karaktärsarterna för området hör lavarterna violettgrå tagellav, norsk näverlav och broktagel. Näverlav och broktagel finns i ovanligt rik förekomst på gamla knotiga björkar och granar i området.

Här trivs också tretåig hackspett, tjäder, lavskrika och dalripa.

Anordningar

Parkering sker på vändplanen vid vägens slut. Observera att vägen är bommad vid tjällossning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. insekter, snäckor eller fjärilar,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar, samt skada eller ta bort döda träd eller träddelar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra motorfordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 488 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Värmlands län, Torsby kommun, cirka 15 kilometer nordväst om Sysslebäck och strax norr om Letafors. Vägbeskrivning: Vid Klarabro, strax söder om Brattmon, sväng av från väg 62 mot Brograngen. En kilometer väster om Letafors ta av på en skogsbilväg norrut. Eftersom vägen till naturreservatet inte är skyltad finns här bra riktmärken att titta efter; där grusvägen tar av från allmän väg står en stor tall i ensamt majestät mitt i ungskogen, och bara något hundratal meter in på den lilla grusvägen passerar den i stort sett över en gårdsplan. Efter en dryg kilometer delar sig vägen. Håll höger, fortsätt cirka 3 kilometer och ta av åt vänster. I en skarp högersväng, efter cirka 800 meter, delar sig vägen igen. Håll höger här och fortsätt till vägslut, knappt 3 kilometer bort. Observera att vägen är bommad vid tjällossning.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss