Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bollåsen

Bollåsens naturreservat består av en gammal tallskog som ligger på en sandås skapat av inlandsisen.

Öppen och solbelyst tallskog. Träden är gamla och barken på träden är grov. På marken växer lavar, blåbärs- och lingonris.

Solbelyst sluttning med gammeltallskog.

Bollåsens naturreservat ligger en knapp mil söder om Råda i Hagfors kommun. Reservatet består främst av öppen sandtallskog med en ålder av 150-200 år med inslag av enstaka ännu äldre tallar.

Hela området är beläget på isälvsavlagringar som formats av Klarälvens erosion under flera tusen år.

Den ljusöppna skogen på de sandiga markerna ger en mycket lämplig miljö för arter knutna till gammal tall och sandtallskogar. I området har flera rödlistade marksvampar som är beroende av lång trädkontinuitet och tunna marktäcken påträffats.

Ovanliga djur och växter

Marken har ett tunt humus- och vegetationsskikt, vilket kan förklaras av att marken är väldränerad och att skogen därför länge varit gles och därför varit väl solexponerad, i synnerhet i sydsluttningar, med förhållandevis snabb nedbrytning av förna- och humusskikt.

Dessa förutsättningar ger en mycket lämplig miljö för arter knutna till gammal tall och sandtallskogar. I området har flera rödlistade marksvampar som är beroende av lång trädkontinuitet och tunna marktäcken påträffats, bland annat goliatmuseron och rotfingersvamp, vilka båda är klassade som VU, sårbar, i rödlistan.

Många av de äldre tallarna har sköldpaddsbark och platt krona. Mängden död ved varierar i området och bitvis är tillgången på både lågor och torrträd god.

Området har intressanta geologiska formationer genom att det är beläget på isälvsavlagringar. Bland annat finns som rester av en gammal älvfåra (sk korvsjö), älvvallar och terrasser. Den gamla älvfåran har övergått till våtmark av typen ristuvemyr med en del lågvuxen myrtall.

Bollåsens sydvända och terrasserade sluttning med gles tallskog utgör en mycket gynnsam miljö för värmegynnade sandmarksarter bland både fauna och flora. Flera fynd av olika arter fjälltaggsvamp har noterats i hela beståndet.

Gamla naturskogsartade skogar av den här typen är mycket ovanliga i Värmland och Sverige, och miljön har därför har ett mycket högt bevarandevärde i sig. Sandbarrskogar är en nationellt och regionalt utpekad skogstyp som är prioriterad för skydd.

Inför ditt besök

Tillgängligheten till naturreservatet är god tack vare att det går en väg igenom området. Området är lättvandrat och skogen är gles och ljusöppen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon utanför befintlig bilväg,
  • tippa eller anordna upplag,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att

  • genomföra organiserad tävlings- eller friluftsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2023

Storlek: Cirka 30 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Hagfors kommun, cirka en mil söder om Råda.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss