Snöfall i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bryngelsdalen

Bryngelsdalen är ett av Värmlands få återstående större barrskogsområden som uppkommit naturligt efter brand och där kvarvarande skog endast i begränsad omfattning påverkats av skogsbruk.

Område där gran tagits ner och stora lövträd sparats. Nya lövträd är på väg upp.

Vårhimmel vid Bryngelsdalen. Foto Dan Mangsbo.

Området är variationsrikt med sprickdalar och våtmarker av olika slag vilket ger en mosaik av livsmiljöer. Skogen är brandpräglad och har endast i begränsad omfattning påverkats av skogsbruk. Skogsbestånden är barrdominerade med ett högt inslag av lövträd, framför allt gammal grov asp. I delar av området finns även relativt rikligt med lågor. Här finns en mosaik av olika biotoper och en koncentration av växt- och djurarter med krav på lång kontinuitet av bl.a. gamla lövträd och död ved.

Inne i skogen är mossan grön och det finns både unga träd och äldre höga.

Skogsbild. Foto Dan Mangsbo.

Reservatet bildades för att bevara ett brandpräglat naturskogslandskap, dvs. ett barrblandbestånd med stort inslag av asp och andra lövträdsarter. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Ibland när flera träd faller över varandra som ett plockepinn så bildas högar som gör området svårt att ta sig fram i.

Död ved. Foto Anders Tedeholm.

Djur och växter

De asprika bestånden hyser en rik fågelfauna där flera av Sveriges hackspettar har iakttagits, t.ex. tretåig hackspett och gråspett. Andra fåglar värda att nämna är sparvuggla, pärluggla, järpe, tjäder och orre. Områdets kvalitet understryks av förekomsten av lavskrika, en nordlig art med högt ställda krav på skogsmiljö.

Den gröna sköldmossan är liten och svår att få syn på. Kapslarna som bara är 9 mm höga sitter på murken ved.

Grön sköldmossa. Foto Anders Tedeholm.

Tretton hotade arter av lavar och vedsvampar har hittats, liksom flera arter som tyder på att skogen inte brukats under lång tid, såsom läderlappslav, aspgelélav, lunglav, grön sköldmossa, vedtrappmossa samt svamparna kandelabersvamp och stjärntagging.

Trots att fotot på fågeln är taget så man ser ryggen, så har ugglan snurrat huvudet rakt bakåt så den ser på fotografen.

Uggla. Foto Per Gustavsson.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller svampar,
 • skada eller ta bort träd eller buskar, inklusive död ved som liggande eller stående torrträd,
 • fånga eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur liksom att skada deras bo och lekplatser eller ta ägg,
 • samla ryggradslösa djur, t.ex. insekter, landsnäckor eller spindlar,
 • framföra motordrivet fordon i annat syfte än vad som anges i fastställd skötselplan,
 • rida,
 • tälta,
 • göra upp eld,
 • medföra hund som inte hålls kopplad,
 • anordna tävling (exempelvis orientering) eller liknande verksamhet som kan medföra risk för slitage på mark eller vegetation,
 • sätta upp tavla, skylt eller liknande anordning.

Utnyttjande av området för organiserad undervisning, naturturism eller undersökningsverksamhet får endast ske i samråd med naturvårdsförvaltaren.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 165 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger iVärmlands län, Årjängs kommun, 18 kilometer nordväst om Töcksfors. Vägbeskrivning från vägen mellan Töcksfors och Östervallskog, 10 kilometer norr om Töcksfors: Sväng västerut mot Näset och Kroken. Efter 1,9 kilometer sväng vänster (omarkerad avfart). Följ vägen cirka 3,5 kilometer till vägens slut. Parkera vid vändplanen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet