Bryngelsdalen

Bryngelsdalen är ett av Värmlands få återstående större barrskogsområden som uppkommit naturligt efter brand och där kvarvarande skog endast i begränsad omfattning påverkats av skogsbruk.

Område där gran tagits ner och stora lövträd sparats. Nya lövträd är på väg upp.

Vårhimmel vid Bryngelsdalen. Foto Dan Mangsbo.

Området är variationsrikt med sprickdalar och våtmarker av olika slag vilket ger en mosaik av livsmiljöer. Skogen är brandpräglad och har endast i begränsad omfattning påverkats av skogsbruk. Skogsbestånden är barrdominerade med ett högt inslag av lövträd, framför allt gammal grov asp. I delar av området finns även relativt rikligt med lågor. Här finns en mosaik av olika biotoper och en koncentration av växt- och djurarter med krav på lång kontinuitet av bland annat gamla lövträd och död ved.

Inne i skogen är mossan grön och det finns både unga träd och äldre höga.

Skogsbild. Foto Dan Mangsbo.

Reservatet bildades för att bevara ett brandpräglat naturskogslandskap, dvs. ett barrblandbestånd med stort inslag av asp och andra lövträdsarter. Delar av området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Ibland när flera träd faller över varandra som ett plockepinn så bildas högar som gör området svårt att ta sig fram i.

Död ved. Foto Anders Tedeholm.

Djur och växter

De asprika bestånden hyser en rik fågelfauna där flera av Sveriges hackspettar har iakttagits, till exempel tretåig hackspett och gråspett. Andra fåglar värda att nämna är sparvuggla, pärluggla, järpe, tjäder och orre. Områdets kvalitet understryks av förekomsten av lavskrika, en nordlig art med högt ställda krav på skogsmiljö.

Den gröna sköldmossan är liten och svår att få syn på. Kapslarna som bara är 9 mm höga sitter på murken ved.

Grön sköldmossa. Foto Anders Tedeholm.

Många hotade arter av lavar och vedsvampar har hittats, liksom flera arter som tyder på att skogen inte brukats under lång tid, såsom läderlappslav, aspgelélav, lunglav, grön sköldmossa, vedtrappmossa samt svamparna kandelabersvamp och stjärntagging.

Trots att fotot på fågeln är taget så man ser ryggen, så har ugglan snurrat huvudet rakt bakåt så den ser på fotografen.

Sparvuggla. Foto Per Gustavsson.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • tippa eller anordna upplag,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • medföra hund som inte är kopplad,
  • utan tillstånd genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Undantag

C-föreskrifterna gäller inte för förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren anlitar, vid genomförande av de åtgärder som framgår under B och som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet.

Föreskriften om att framföra motorfordon gäller inte på befintlig bilväg.

Föreskriften om att medföra hund som inte är kopplad gäller inte vid jakt med hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2001, utökat 2023

Storlek: Cirka 190 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Årjängs kommun, 18 kilometer nordväst om Töcksfors. Vägbeskrivning från vägen mellan Töcksfors och Östervallskog, 10 kilometer norr om Töcksfors: Sväng västerut mot Näset och Kroken. Efter 1,9 kilometer sväng vänster (omarkerad avfart). Följ vägen cirka 3,5 kilometer till vägens slut. Parkera vid vändplanen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss