Nybrännan

Högplatå med sjöar och skogar.

Nybrännan. Foto Helena Malmestrand.

Naturreservatet Nybrännan ligger på en högplatå med höjder på 500-600 meter över havet. Området omfattar 135 hektar och sträcker sig över den kuperade terrängen från höjden mellan Västersjön och Mellansjön till höjderna vid Östersjön. Höjderna och orördheten kring de ingående sjöarna ger vildmarkskaraktär, något som är en viktig del i områdets nuvarande och framtida värde.

Reservatet har fått sitt namn av den höjd i östra delen som på kartan heter Nybrännan. Några tydliga tecken på tidigare skogsbränder har inte påträffats varför området, trots namnet, antagligen brunnit ganska eller mycket sällan.
Stubbar från tidigare plockhuggning finns här och var, men sentida avverkningarna har varit begränsade.

Nybrännan domineras av gammal granskog på hög höjd. Skogen är variationsrik med högväxta gamla granar i områden med rörligt markvatten och bättre bonitet samt partier med knotiga gamla granar med toppbrott orsakade av det utsatta läget på hög höjd.

Glänta i granskogen. På marken växer blåbärsris och på granarna ser man lavar.

Höghöjdsgranskog. Foto Helena Malmestrand.

Tillgången på död ved är bitvis god och gamla lågor samsas med nyare. Skogen är bitvis luckig och ljus men har även delar med mörkare partier där skogen är stamtät och högvuxen. Området har ett relativt stort inslag av lövträd, främst rönn, men även björk. I området finns även spridda tallöverståndare med krumma grenar och pansarbark. De gamla träden samt inslaget av äldre lövträd gör området till en viktig livsmiljö för rödlistade och hotade arter. I området finns gott om branter med block och lodytor som ytterligare bidrar till variationen i området.

I områdets lägre partier finns långsmala och öppna myrar med fattig vegetation av omväxlande ristuve-, mjukmatte- och fastmattetyp. Här finns även vatten i form av Östersjön, del av Mellansjön samt Mellansjöbäcken.

Porlande skogsbäck som slingrar sig fram mellan stenar. På kanterna växer mossa, ormbunkar och gräs.

Mellansjöbäcken. Foto Helena Malmestrand.

Djur och växter

Området utgör en mycket lämplig miljö för arter knutna till lövrika och orörda barrblandskogar. Följande naturvårdsarter har påträffats (hotkategori enligt Artdatabankens rödlista 2020 inom parentes där NT = nära hotad och VU = sårbar):
Lunglav (NT)
Garnlav (NT)
Skrovellav (NT)
Stuplav Signalart
Norsk näverlav (VU)
Violettgrå tagellav (NT)
Skuggblåslav Signalart
Brunpudrad nållav (NT)
Gammelgransskål (NT)
Korallblylav Signalart
Granticka (NT)
Vedticka Signalart
Stor aspticka Signalart
Doftskinn (NT)
Trådticka Signalart

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Signalart är ett begrepp man använder för arter som fungerar som indikatorer när man söker urskilja biotoper med höga naturvärden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • tippa eller anordna upplag,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten.

Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings- eller friluftsverksamhet.

Undantag

Föreskriften om förbud mot att framföra motordrivet fordon gäller inte körning med snöskoter på led och som markerats på karta i bilaga 2.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2021

Storlek: Cirka 135 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss