Risk för gräsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nötön-Åråsviken

Ett av landets främsta exempel på ändmoränlandskap sätter prägel på hela reservatsområdet. Floran och faunan är artrik och hyser ett flertal sällsynta arter som är knutna till såväl ädellövskog som gammalt jordbrukslandskap.

Vatten i kvällsljus, med uppstickande stenar.

Vy över vattnet vid Nötön. Foto: Fredrik Wilde

Reservatet omfattar uddar och vikar i inre delen av Åråsviken. Det flacka landskapet med sina många slingrande åsar bildar en mosaik av olika naturtyper från torrbackar till lövskogar. Mellan åsarna finns sänkor som bildar små vattensamlingar. Själva åsarna består av sand, grus och stenar i olika storlekar (morän) och kom till under istidens slutfas.

 

Några människor vandrar längs med moränryggarna vid Prästöleden.

Vandring längs moränryggarna som slingrar sig genom den öppna hagmarken, Prästöleden. Foto: Fredrik Wilde.

Områdets ändmoräner, som bildades då inlandsisen drog sig tillbaka norrut för ca 10 000 år sedan, anses vara bland de främsta i landet. De flesta ändmoräner är bevuxna med lövträd, vilket gör att det från land kan vara svårt att se ändmoränlandskapet men på kartan över skärgården syns de tydligt.

Reservatet bildades för att skydda områdets komplexa och värdefulla natur. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000 och ligger inom Kilsvikens RAMSAR-område (våtmark av internationell betydelse). EU:s Life-Nature fond har delfinansierat restaurering av detta Natura 2000-område.

Om Ramsarområden (Naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Ramsarområdet Kilsviken-Åråsviken (rsis.ramsar.org (engelska)) Länk till annan webbplats.

Djur och växter

De geologiska förhållandena skapar förutsättningar för ett rikt och varierat växt och djurliv. Detta märks inte minst på ek- och lindskogarna samt på odlingslandskapet i området.

Kossa på Arskagen

De betande djuren håller hagmarkerna öppna på Arskagen. Foto: Fredrik Wilde

Utmed de små grusvägarna och på ängarna i reservatet växer gulmåra, ängsklocka, prästkrage, höskallra, ögontröst och flera andra ängsväxter som var vanliga förr. På östra Nötön finns ett lundartat område med särskilt intressant flora. Här återfinns myskmadra, tandrot, trolldruva och storrams.

Bland fåglarna i våtmarksområdet förekommer rördrom, sothöna, brunand, vigg, trana, skäggdopping, brun kärrhök, fiskgjuse och trastsångare. Området präglas av den rika insektsfaunan och många bedömer Nötöreservatet som länets främsta lokal för sällsynta insekter. Våtmarksområdet har en mycket rik förekomst av trollsländor. Trollsländorna utgör i sin tur föda för lärkfalken, som ofta jagar över vassarna.

Anordningar

I reservatet finns tre besöksentréer, Prästön/Linsön i norr, Nötön i mitten och Arskagen i söder. Vid parkeringsplatserna finns informationsskyltar.

Från respektive parkering utgår en markerad led i rundslinga om vardera ca 5 km. Det finns också raststugor vid Linsön och Östra Nötön, flera rastplatser varav några med eldstad och torrtoalett. På Prästön finns ett litet utsiktstorn.

Från parkeringen ut till södra udden går en ungefär 2,5 km lång (enkel resa) medelsvår vandringsled. Den som har barnvagn eller andra hjulburna hjälpmedel kan gå bilvägen ungefär 2 km för att komma nästan fram till sjön, men tyvärr tar det stopp ett hundratal meter från vattnet. Bilvägen är också ett alternativ för den som vill ha lite omväxling på vägen tillbaka från udden till parkeringen.

I Västra Götalands län, Gullspångs kommun fortsätter reservatet men denna del kan ej nås från väg. (Se Nötön/Åråsviken i Västra Götalands län.)

Betesdjur utmed lederna

Lederna Prästöleden, Nötöleden och Arskagsleden går genom beteshagar. Det är INTE lämpligt att ta med hund in i beteshagarna när det går djur där.

Betesdjuren på Västra Nötön och Arskagen har tagits hem för säsongen 2020. Utmed Nötöleden foch Arskagsleden finns därmed inga betesdjur förrän nästa vår.

 

Två människor vandrar genom en hasselgrotta.

En härlig hasselgrotta. Foto: Fredrik Wilde

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att
  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • framföra fordon,
  • rida,
  • elda annat än på anvisad plats,
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående sällskapsdjur,
  • tippa eller anordna upplag,
  Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att
  • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.
  Undantag
 • C-föreskrifterna gäller inte för förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren anlitar, vid genomförande av de åtgärder som framgår under B och som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet.
 • C-föreskrifterna gäller inte heller vid normalt underhåll av befintlig elledning och ledningsgatan eller vid normalt underhåll och nyttjande av befintlig bilväg.Förbud mot att framföra fordon eller rida gäller inte på befintlig bilväg. Förbudet att medföra hund som inte är kopplad gäller inte vid jakt med hund.
 • Förbud mot ridning gäller inte vid jordbruk.
 • Förbud mot att fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar gäller inte kvistning eller röjning av sly upp till sju cm diameter i marknivå för underhåll av jaktpass.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1971

Storlek: 2200 ha varav 700 ha på land. Anslutande del av reservatet i Västra Götalands län är 558 ha varav 70 ha på land

Markägare: Privata och Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt