Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nötön-Åråsviken

När du besöker reservatet får du uppleva ett av landets främsta exempel på ändmoränlandskap. Det finns flera vandringsleder i området där du kan se ett flertal sällsynta arter som är kopplade till både ädellövskogen och till ett gammalt jordbrukslandskap.

Betesdjur utmed lederna

Lederna Prästöleden, Nötöleden och Arskagsleden går genom beteshagar. Där släpps korna ut på bete runt den 1 maj. Det är inte lämpligt att ta med hund in i beteshagarna när det går djur där.

Från Linsöparkeringen till Linsöstugan finns en ny led där man inte behöver gå i en kohage.

Slingrande åsar och vattensamlingar

Reservatet omfattar uddar och vikar i inre delen av Åråsviken. Det flacka landskapet med sina många slingrande åsar bildar en mosaik av olika naturtyper från torrbackar till lövskogar. Mellan åsarna finns sänkor som bildar små vattensamlingar. Själva åsarna består av sand, grus och stenar i olika storlekar (morän) och kom till under istidens slutfas.

Områdets ändmoräner, som bildades då inlandsisen drog sig tillbaka norrut för ca 10 000 år sedan, anses vara bland de främsta i landet. De flesta ändmoräner är bevuxna med lövträd, vilket gör att det från land kan vara svårt att se ändmoränlandskapet men på kartan över skärgården syns de tydligt.

Reservatet bildades för att skydda områdets komplexa och värdefulla natur. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000 och ligger inom Kilsvikens RAMSAR-område (våtmark av internationell betydelse). EU:s Life-Nature fond har delfinansierat restaurering av detta Natura 2000-område.

Om Ramsarområden (Naturvårdsverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Ramsarområdet Kilsviken-Åråsviken (rsis.ramsar.org (engelska)) Länk till annan webbplats.

Vatten i kvällsljus, med uppstickande stenar.

Vy över vattnet vid Nötön. Foto: Fredrik Wilde

Djur och växter

De geologiska förhållandena skapar förutsättningar för ett rikt och varierat växt och djurliv. Detta märks inte minst på ek- och lindskogarna samt på odlingslandskapet i området.

Utmed de små grusvägarna och på ängarna i reservatet växer gulmåra, ängsklocka, prästkrage, höskallra, ögontröst och flera andra ängsväxter som var vanliga förr. På östra Nötön finns ett lundartat område med särskilt intressant flora. Här återfinns myskmadra, tandrot, trolldruva och storrams.

Bland fåglarna i våtmarksområdet förekommer rördrom, sothöna, brunand, vigg, trana, skäggdopping, brun kärrhök, fiskgjuse och trastsångare. Området präglas av den rika insektsfaunan och många bedömer Nötöreservatet som länets främsta lokal för sällsynta insekter. Våtmarksområdet har en mycket rik förekomst av trollsländor. Trollsländorna utgör i sin tur föda för lärkfalken, som ofta jagar över vassarna.

Inför ditt besök

I reservatet finns tre besöksentréer, Prästön/Linsön i norr, Nötön i mitten och Arskagen i söder. Vid parkeringsplatserna finns informationsskyltar.

Från respektive parkering utgår en markerad led i rundslinga om vardera ca 5 km. Det finns också raststugor vid Linsön och Östra Nötön, flera rastplatser varav några med eldstad och torrtoalett. På Prästön finns ett litet utsiktstorn.

Från parkeringen ut till södra udden går en ungefär 2,5 km lång (enkel resa) medelsvår vandringsled. Den som har barnvagn eller andra hjulburna hjälpmedel kan gå bilvägen ungefär 2 km för att komma nästan fram till sjön, men tyvärr tar det stopp ett hundratal meter från vattnet. Bilvägen är också ett alternativ för den som vill ha lite omväxling på vägen tillbaka från udden till parkeringen.

I Västra Götalands län, Gullspångs kommun fortsätter reservatet men denna del kan ej nås från väg. (Se Nötön/Åråsviken i Västra Götalands län.)

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att
  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • framföra fordon,
  • rida,
  • elda annat än på anvisad plats,
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående sällskapsdjur,
  • tippa eller anordna upplag,
  Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att
  • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Undantag

 • C-föreskrifterna gäller inte för förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren anlitar, vid genomförande av de åtgärder som framgår under B och som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet.
 • C-föreskrifterna gäller inte heller vid normalt underhåll av befintlig elledning och ledningsgatan eller vid normalt underhåll och nyttjande av befintlig bilväg.Förbud mot att framföra fordon eller rida gäller inte på befintlig bilväg. Förbudet att medföra hund som inte är kopplad gäller inte vid jakt med hund.
 • Förbud mot ridning gäller inte vid jordbruk.
 • Förbud mot att fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar gäller inte kvistning eller röjning av sly upp till sju cm diameter i marknivå för underhåll av jaktpass.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1971

Storlek: 2200 hektar varav 700 hektar på land. Anslutande del av reservatet i Västra Götalands län är 558 hektar varav 70 hektar på land.

Markägare: Privata och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmlands

Hitta hit

Nötön-Åråsviken ligger i Kristinehamns kommun, cirka 30 kilometer söder om Kristinehamn. Kör väg 26 till Nybble och sväng västerut mot Medhamn. Vid Visnums-Kils kyrka tar man av till vänster mot Prästön /Linsön (skyltat). För att komma till Nötön och Arskagen väljer man höger i korsningen vid kyrkan och tar av vänster efter cirka 3 kilometer (skyltat). Det finns en vägbom vid avfart Myrhult som är låst från 1 oktober till 31 mars.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss