Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brattfors brandfält

Sommaren 1992 brann ett stort skogsområde sydväst om Brattfors.

Skog i kanten av myr.

Vy. Foto: Jenny Sander.

Före branden bestod reservatet av tallskog med lingonris och olika lavar på marken. Skogen var normalt skogsbrukad och träd varierade i ålder från ca 10 till 80 år. I myrområden kan enstaka tallar ha nått betydligt högre ålder. Intensiteten i branden varierade starkt inom området.

Av de dödade eller skadade träden har en stor andel fallit omkull. Självföryngringen av tallplantor är betydande. Även yngre lövträd som vårtbjörk och sälg förekommer, men en stor del av lövuppslaget har betats ner av älg.

I naturliga barrskogar utgör branden en viktig ekologisk faktor. Återkommande skogsbränder skapar en mosaik av livsmiljöer i landskapet med ytor som brunnit vid olika tillfällen och därför kommit olika långt i tillväxt, omväxlande med områden som undgått elden. Genom den moderna brandbekämpningen samt kulturskogarnas ringa benägenhet att fatta eld har brandpåverkad skog dock blivit ett mycket ovanligt inslag i skogslandskapet. Brattfors brandfält har därför ett stort allmänekologiskt värde.

Reservatet bildades för att bevara ett brandfält och låta dess karaktäristiska vegetation och djurliv utvecklas fritt utifrån områdets naturliga förutsättningar. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Ung skog med tall och björk.

Brandfältet 2009, 14 år efter branden. Foto: Sven-Åke Berglind.

Djur och växter

De första dryga fem åren fanns gott om öppna sandytor på den hårt brända marken. Dessa ytor koloniserades snart av många arter av bland annat vildbin, rovsteklar och vägsteklar, som grävde sina bon i den öppna sanden. Samtidigt fanns ett stort antal döda tallar som erbjöd gott om mat för mängder av bland annat vedlevande skalbaggar. Dessa utgjorde i sin tur mat åt många fåglar, inte minst hackspettar. Idag har de flesta döda träd fallit och marken täcks av ett tjockt lager av enbjörnmossa. De sandboende insekterna har försvunnit, men ännu lever flera ovanliga arter av vedinsekter i de döda tallstammarna. I luckor i den uppväxande tallskogen trivs också den mystiskt sjungande fågeln nattskärra.

Inför ditt besök

Parkeringen vid Stora tjärn är en av startpunkterna för Brattforsleden. En rundvandring på drygt 2 mil som går genom flera av naturreservaten i området. Från parkeringen går en 500 meter lång led fram till själva Brattforsleden. Vid parkeringen finns information, två rastbord och en eldstad.

Mindre ved

Från 2023 har resurserna minskat för skötsel av naturreservaten vilket medfört att vi minskat på vedförsörjningen. Eftersom vi nu lägger ut mindre ved är det extra viktigt att du som besökare eldar försiktigt och tar med egen ved om du vill vara säker på att kunna grilla. Observera att eldning enbart får ske på de iordningställda eldplatserna och att det är förbjudet att ta döda eller levande grenar från skogen.

Tänk på att det är förbjudet att stå med husvagn/husbil över natten i hela naturvårdsområdet.

Brattforsleden 24 kilometer, orange markering

Leden är naturvårdsområdets stora rundslinga som går igenom fyra naturreservat.
Leden är varierad och passerar ett antal olika sevärdheter som Ångsågen, den gamla hyttan i Brattfors och sjön Alstern.

Svårighetsgrad: Medel till svår. Huvuddelen av leden är medel, men i Lungälvsravinerna söder om Brattfors finns ett parti på cirka 3 kilometer som är svårt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning,
 • skada eller ta bort träd eller buskar - inklusive död ved som liggande eller stående torrträd,
 • plocka eller gräva upp växter - inklusive mossor, lavar eller vedsvampar,
 • störa, skada eller döda däggdjur, fåglar eller grod- eller kräldjur,
 • samla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • medföra husdjur som ej är kopplat,
 • rida eller framföra fordon som dras av häst, (med undantag för viss rätt att nyttja den gamla vägen norr om Stora Tjärnen, som transportsträcka vid travträning),
 • göra upp eld,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • framföra motordrivet fordon,
 • anordna tävling eller liknande verksamhet som kan medföra risk för slitage på mark och vegetation.

Utnyttjande av området för organiserad undervisning, naturturism eller undersökningsverksamhet får endast ske i samråd med reservatsförvaltaren.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 83 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Filipstads kommun, inom Brattforshedens naturvårdsområde. Ta väg 63 mellan Karlstad och Filipstad. Kör in vid skylten ”Stora Tjärn”, cirka 2,5 kilometer söder om Brattfors. Följ den orangemarkerade leden norrut från parkeringen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss