Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stormyren

Här finns en variation av olika naturtyper från torra tallmarker till blöta myrmarker.

Solen lyser på de magra tallarna som växer i kanten av myren.

Drönarbild över Stormyren. Foto: Per Gustafsson

Naturskogen med sina gammeltallar och torrakor vittnar om att det brunnit i området. I en grov tallåga (liggande torrträd) finns spår av nio bränder. Raggbock är en sällsynt insekt vars larver lever i solbelysta tallågor med mycket kärnved, något som bl.a. skapas vid brand. Även myrarna har höga naturvärden.

Reservatet bildades för att bevara de värdefulla livsmiljöerna barrnaturskog, sumpskog, skogsmyrmosaik med dess arter samt strukturer såsom opåverkad hydrologi, död ved, senvuxen gran, gammal tall och brandpåverkade träd.

Inom naturreservatet är nio kolningsgropar kända, vilka samtliga utgör fast fornlämning.

Djur och växter

Floran av lavar, mossor och svampar är värdefull och utgör merparten av de 14 rödlistade arter och 31 signalarter som påträffats i området. Här kan man även uppleva en varierad och värdefull fågelfauna. Några av karaktärsarterna för området är tjäder, slaguggla, tretåig hackspett och videsparv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon utanför befintliga bilvägar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 268 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, 7 km sydväst om Stöllet. Vägbeskrivning från Torsby. Kör E45 norrut. Efter 33 km sväng höger in på Knappåsvägen. Följ vägen 6,7 km och sväng sedan höger igen. Parkering finns vid vägen. Vägen är bommad i tjällossningstid.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss