Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Havsvalladalen

Blockrik dalgång med vildmarkskaraktär

Stora block staplade på varandra.

Block. Foto Jan Rees.

Havsvalladalen utgör del av Värmlands största sammanhängande naturskogsområde och ligger öster om Höljessjön med vattendraget Havsvallan rinnande i dalens lägsta delar. Området kan karakteriseras som förfjällsterräng och det lokala klimatet bjuder ofta på stora snömängder och en sen vår. Stora delar av dalgången är både blockrik och storblockig, på många platser så blockrik att det inte kan växa skog, varvid en mycket speciell och svårframkomlig miljö skapas. Omfattande blockhav är sällsynta så här långt söderut och har ett stort geovetenskapligt värde.


Havsvallan är omgiven av skog på båda sidor och flyter fram över block och sten.

Havsvallan. Foto Jan Rees.

Skogen domineras dels av brandpräglad tallskog med ett fältskikt av olika ristyper där vresiga och grovgreniga tallar ibland har en ålder över 300 år, dels av fuktigare, mer grandominerad och hänglavsrik skog av refugial karaktär i dalens lägre delar. Skogen är lövrik med gott om äldre lövträd och det förekommer även väl utvecklade lövbrännor. Stora delar av skogen har varit orörd i närmare 150 år och förekomsten av naturskogsstrukturer som död ved i olika stadier av nedbrytning, gamla och grova träd samt hög biologisk mångfald är påfallande. Mycket av omgivningarna runt dalen utgörs av brukad skog men Havsvalladalen har ändå en vildmarksprägel där lavskrikan jamar i gammelgranskogen, dalripan spelar på myrarna och kungsörnar seglar över landskapet på jakt efter byten.

Gles skog i ett hav av rundade större stenar.

Blockhav. Foto Jan Rees.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

 • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
 • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
 • gräva eller dra upp kärlväxter,
 • framföra fordon annat än på befintlig bilväg specificerad i bilaga 2,
 • tippa eller anordna upplag.

Utan tillstånd från länsstyrelsen är det också förbjudet att:

 • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 1601hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, cirka 11 kilometer norr om Båtstad. Från väg 62, sväng över älven och in i Höljes. Följ vägen i en vänstersväng och en högersväng och ta sedan vänster i en korsning. Följ vägen mot Höljesdammen och passera denna. Fortsätt på en grusväg längs Höljessjön fram till reservatet. Notera att vägen oftast är oplogad vintertid.

Karta

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss