Yttre Hedane

Yttre Hedane är ett lämpligt utflyktsmål för den som vill studera våra lövträd och en artrik ängsflora. Inte mindre än 13 olika trädarter växer i reservatet, däribland ädellövträden ask, alm, ek, lind och lönn.

Betesmark med träd

Slåtteräng. Foto Björn Nilsson.

Området utgörs av ett lövängslandskap beläget i en södersluttning cirka 220 m.ö.h. med en vidsträckt utsikt över det omgivande skogslandskapet i söder.

Två gårdar har funnits inom reservatet. Den äldsta finns omnämnd som skattelagt torp i jordeböckerna redan på 1580-talet. En magasinsbyggnad finns kvar i den norra delen av reservatet, men i övrigt är det endast husgrunder som påminner oss om var gårdarna varit placerade. Odlingsmarken och gårdsmiljöerna hävdas idag genom årlig slåtter.

Reservatet bildades för att bevara ett gammalt odlingslandskap med rester av lövängar och spår efter äldre tiders hamling samt att ge den naturliga ängsfloran och ädellövvegetationen en möjlighet att överleva. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Brunvit nötboskap betar i hage med mycket inslag av träd.

Betande djur.

Djur och växter

Lövängarna bär en mycket artrik örtflora med arter som slåttergubbe, svinrot, jungfrulin och åkervädd. Inslaget av ädellövträden alm, ask, ek, lind och lönn är stort. Flera träd är hamlade (beskurna). De blomsterrika markerna lockar till sig många insekter, där fjärilar och skalbaggar utgör ett påtagligt inslag. Bland fåglarna är det framförallt sångare som gör sig hörda under vår och försommar, såsom lövsångare, grönsångare, svarthätta, trädgårdssångare och härmsångare. Hackspettar som gröngöling, spillkråka och större hackspett ses regelbundet. Under hösten besöks områdets hasselbuskar av nötkråkor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • göra åverkan på mark eller växtlighet t.ex. genom att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • gräva upp eller plocka örter, gräs, mossor eller lavar,
  • göra upp eld annat än på särskilt anvisad och iordningställd plats,
  • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg och parkeringsyta,
  • parkera annat än på anvisad och iordningställd parkeringsplats,
  • tälta eller ställa upp husvagn mer än 1 dygn och annat än på särskilt anvisad plats,
  • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Bildat: 1979

Storlek: ca 9 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Säffle kommun, nära gränsen till Dalsland. För att ta dig med bil till reservatet kör du till Åmål och därefter väg 164 mot Bengtsfors. Vid sjön Nedre Kalven går en väg norrut till reservatet. Reservatet är skyltat från väg 164 med en vit skylt.

Alternativ väg, från Svaneholm

Kör åt sydost mot Åmål. Kör in i Dalsland och sväng sedan höger vid Mo kyrka. Framme vid väg 164 svänger du sedan höger mot Bengtsfors. Vid sjön Nedre Kalven ta till höger igen och kör norrut tillbaka mot Värmland. Efter drygt 3 kilometer, sväng vänster i trevägskorsning. Efter cirka 2 kilometer räknat från sjöns nordända går en avtagsväg norrut en bit mot reservatet. Följ skyltarna till reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss