Råglandaberget

Växt- och djurlivet är påtagligt rikt, tack vare den basiska berggrunden och den ringa påverkan av skogsbruk i de svårtillgängliga branterna. Uppe på bergkrönet är utsikten strålande över det omväxlande landskapet.

Utsikt över fält och bygd. I förgrunden björkgren med nyutslagna blad.

Vy från Råglandaberget.

På toppen av Råglandaberget växer gammal tallskog, medan stora delar av reservatet domineras av en artrik blandad lövskog. Inslaget är stort av sydliga, ädla lövträd som hassel, lind, lönn, alm och ask. Den äldre blandskogen i bergsbranten är reservatets kärna. Här finns riklig förekomst av sådant som ofta saknas i brukade skogar, såsom hålträd, gamla lövträd, liggande och stående döda träd.

Reservatet bildades för att bevara ett exempel på skogslandskapets mångfald av biotoper och arter, genom att bevara delar av ett värdefullt hyperitberg med rik flora och fauna. Reservatet ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000. EU:s Life-Nature fond har delfinansierat bildandet av detta Natura 2000-område.

Djur och växter

Den näringsrika bergarten hyperit ger upphov till en rik örtflora med arter som trolldruva, vårärt, sötvedel och flera ormbunksväxter. Ett flertal sällsynta mossor och lavar visar på områdets kvalitéer som naturskog.

Den rika förekomsten av död lövved gör området viktigt för vedinsekter och hackspettar. Gröngöling, spillkråka och mindre hackspett ses ofta, men även vitryggig hackspett har nyttjat berget. Bland andra fåglar som lockas av lövrikedomen kan nämnas nötkråka, härmsångare och mindre flugsnappare.

Anordningar

Från parkeringen går en markerad led, på 500 m, upp till toppen av berget. Leden går genom kraftigt kuperad terräng.

Berget stupar brant. Föräldrar – håll era barn under uppsikt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • framföra fordon eller rida,
 • medföra okopplad hund eller katt,
 • skada levande eller döda träd och buskar,
 • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar,
 • skada eller bortföra naturföremål eller ytbildning,
 • fånga djur eller på annat sätt störa djurlivet,
 • göra upp eld,
 • tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
 • snitsla spår eller anordna tävlingar,
 • sätta upp anslag eller liknande.
För vetenskapliga undersökningar eller organiserat utnyttjande av området krävs länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1999

Storlek: 10,6 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss