Fänstjärnsskogen

Fänstjärnsskogen räknas som ett av de mest värdefulla naturskogsområdena i hela Mellansverige. Här kan du bland annat se en 600 år gammal tall.

Barrskog med mossa på marken.

En sagoskog att njuta av. Foto: Klara Henriksson och Anna-Meijerhoffer.

Fänstjärnsskogen har lång skoglig kontinuitet, dvs. att skogen har varit obruten under längre tid och endast små ingrepp har gjorts i skogsbeståndet. Däremot påverkades skogen av otaliga bränder under 1700-1800-talen, bl.a. för att förbättra betet för djuren från Värnäs-Tväråssätern som betade här. Spåren efter bränderna kan besökaren främst märka genom det stora antalet brandskadade torrfuror.

Naturreservatet bildades efter initiativ från en av skogsägarna. Syftet är att skydda ett naturskogsområde och bevara de höga naturvärdena. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Området består av flera olika naturtyper från myr till tallhed. Den äldsta skogen är 200-250 år. Det äldsta levande trädet är en drygt 600 år gammal tall. Enstaka tallar är upp mot 350 år gamla. Här återfinns även ett stort antal hotade arter. Bland annat har ullticka, rynkskinn, varglav och skogstrappmossa hittats.

Hänsynskrävande fåglar såsom gråspett, tretåig hackspett och slaguggla häckar ibland i reservatet.

Närbild av död trädstam visar en liten gracil nållav med brunt knappnålsformat huvud.

Brunpudrad nållav. Foto Sebastian Kirppu.

Inför ditt besök

Från parkeringen till eldpallkojan är det cirka 1 kilometer. Från eldpallkojan och in i reservatet är cirka 2 kilometer naturstig. Från naturstigens slut är det cirka 2 kilometer kvar till parkeringsplatsen. Slingan återansluter till säterstigen strax sydost om reservatet. Hela leden är knappt 5 kilometer lång. En led mot Värnäs-Tväråssätern går längs en del av reservatets östra gräns.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka växter, svampar, mossor eller lavar,
 • störa djurlivet genom att t ex uppehålla sig vid bo eller släppa lös hund eller annat husdjur (undantag dock för tillåten jakt),
 • framföra motordrivet fordon,
 • göra upp öppen eld,
 • tälta.

Organiserat utnyttjande av området, för t.ex. turism, undervisning eller naturvetenskapliga undersökningar, skall ske i samråd med länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1980

Storlek: 92 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, cirka 6 kilometer nordost om Stöllet. Vägbeskrivning till reservatet. Från Stöllet åk E45 mot Malung. Efter 4,5 kilometer sväng höger - vägvisning "Naturreservat". Efter cirka 3 kilometer finns en parkeringsplats (gemensam med reservatet Skavåsen). Den gamla säterstigen, till Värnäs- Tväråssätern, leder fram till reservatet. Vägbeskrivning till Värnäs- Tväråssätern via reservatet. Från vägen följer reservatsleden den gamla säterstigen till sydöstra hörnet av reservatsgränsen och vidare cirka 650 meter längs gränsen. Här skiljer sig reservatsleden från säterstigen som fortsätter ytterligare cirka 350 meter för att vika av rakt österut från reservatet och når Värnäs- Tväråssätern efter cirka 1 kilometer.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss