Tippmyren

Sammanhängande skogsområde med vildmarkskänsla.

Intill den branta stenväggen ligger ett mindre kärr.

Kärr intill brant lodyta. Foto Anita Andersson.

Naturreservatet Tippmyren består av sprickdalar, myrmarker samt både
torrare och sumpigare skogspartier. En stor del av skogen är brandpräglad. Skogen är talldominerad skog eller barrblandskog med inslag av gammal grov asp. I den östligaste delen kommer ett stråk av rikare berggrund in och skapar förutsättningar för grov granskog med många arter.

Djur och växter

Skogen i Tippmyren består av gammal brandpräglad barrnaturskog med viktiga strukturer som gamla grovbarkiga träd, lövträd, döende och döda träd. Dessa strukturer och områdets historik, tillsammans med det stabila och fuktiga mikroklimatet som de många myrmarkerna skapar ger förutsättning för många krävande kryptogamer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet
förbjudet att:

 • samla in eller skada ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor, musslor
  och fjärilar,
 • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
 • framföra motordrivna fordon, exempelvis traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling),
 • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området,
  samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att
  utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 88,1 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Eda kommun, cirka 12 kilometer väster om Charlottenberg.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss