Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Reito

Äldre barrblandskog rik på strukturer som är viktiga för den biologiska mångfalden.

Barrskog på fuktig mark med småvatten.

Skogsmark med vattensamling

Området består av en äldre barrblandskog rik på strukturer. Granskogen, där ett fåtal av granarna är så gamla som 170 år, dominerar de fuktigare miljöerna samt längs med bäckarna. Självgallringen pågår för fullt och i vissa sträckor av bäckarna finns det rikligt med död ved i vattnet. Här finns även hänglavsrik granskog av blåbär/moss-typ med små vätar. Annars är de äldsta träden i området de tallar som växer på de moränryggar som förekommer. Dessa överståndare, som är mellan 150-200 år, står omgivna av ett yngre trädskikt bestående av tall med inslag av björk. I övrigt så förkommer ett antal mindre våtmarker samt den södra delen av Furubergstjärnen som i sin tur är källflöde till Metbäcken. Området berörs av ytterligare två bäckar Områdets skogar är flerskiktade och variationsrika. Andelen död ved är bitvis hög där vissa bestånd nått självgallringsstadiet vilket kommer ytterligare spä på andelen död ved.

Den variationsrika skogen med strukturer som död ved i olika stadier, hög markfuktighet, gamla träd, senvuxna träd och träd av olika trädslag skapar förutsättningar för många hotade arter, bl. a. de rödlistade arterna garnlav, doftskinn, violettgrå tagellav samt tallticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in eller skada ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor/musslor och fjärilar
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling),
  • elda annat än på anvisad plats,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: ca 83 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun. Cirka 8,5 km N om Östmark.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss