Risk för gräsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Påterudsskogen

Området är variationsrikt och har en mängd olika livsmiljöer, vilket skapar goda förutsättningar för olika lavar, mossor, svampar och vedlevande insekter.

Skogsglänta barrskog, Påterudsskogen. Linds Stöberg

Påterudsskogen har en hög andel asp, men här finns även andra arter av lövträd, främst björk. Naturreservatet bildades för att bevara värdefull, lövträdsrik, gammal barrskog.

Djur och växter

Värdefull, äldre, lövträdsrik barrskog med viktiga strukturer som död ved, lövträd och gamla grova träd gör att området är en viktig livsmiljö för t.ex. vitryggig hackspett och arter som har samma krav på sin omgivning. På grund av att området brunnit är det rikt på asp. Det finns ett flertal hotade arter samt signalarter i området, bl.a. tretåig hackspett, större flatbagge, brunpudrad nållav, lunglav, vedtrappmossa och kandelabersvamp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar, skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 22 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Eda kommun, ca 9,5 kilometer nordväst om Koppom. Kör söderut från Koppom ca 3 km och sväng höger mot Remjäng. Fortsätt ca 4 km och sväng höger mot Påterud/Strömsmark. Fortsätt ca 6 km norrut till Påterud. Där svänger du höger innan Gettjärnet och fortsätter ca 2 km fram till Rövattnet, reservatet syns på andra sidan sjön. För att nå reservatet får man vandra över bäckar och myrar, så stövlar är bra att ha på sig.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss