Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Torrknölen

Här kan man njuta av många speciella arter och dessutom få en milsvid utsikt från Torrknölens 580 meter höga bergstopp.

Torrknölen

Från tillfartsvägen som rundar nordsidan av berget syns lavprydda tallar i storblockig skog. Högre upp i sluttningarna övergår tallskogen i gammelgranskog med ställvis mycket asp, sälg och björk. Spår efter äldre bränder finns i reservatet.

Reservatet bildades för att bevara och vårda ett större naturskogsområde. Området ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Den lövrika barrskogen med sina många döda träd gynnar sällsynta och krävande naturskogsarter av t.ex. lavar och mossor, svampar, insekter och fåglar. Här trivs bland annat rosenticka, broktagel, lunglav och tretåig hackspett.

Anordningar

Informationstavla finns. Reservatet är i övrigt inte anpassat för besökare.

Området är bitvis svårtillgängligt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • framföra fordon annat än vid uttransport av fälld älg,
  • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
  • i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 205 hektar

Markägare: Privat, Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss