Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Deletjärnsåsen

Området har både ett stort botaniskt och ett stort zoologiskt värde, då flera hotade arter, som finns i naturskog, lever här.

Granskog

Granskog

Terrängen är starkt kuperad med branter, lodytor och uppstickande berg. Reservatet ligger ca 195 - 250 m.ö.h. Det karaktäriseras av en markant sprickdal, Gårdalen, i nordostlig - sydvästlig riktning och öster därom en höjdrygg, Deletjärnsåsen, vars krön ligger ca 250 m.ö.h. I sprickdalens förlängning norrut finns ett flackt område med fuktig granskog, flera små kärr och en liten tallmosse.

På Deletjärnsåsens södra del är skogen naturskogsartad med mycket död ved och ett högt inslag av lövträd, framförallt gammal grov asp. På de branta sluttningarna i Gårdalen är miljön mycket fuktig. Där växer en granskog med flera arter av vitmossa i bottenskiktet.

På avsnitt med berg i dagen och längs Deletjärnsåsens krön tar tallen över skogsbilden. Skogen är brandpräglad. Brandljud, träd märkta av brand, finns spritt över området och tillsammans med naturskogsbeståndens rikedom på lövträd antyder de ett landskap som präglats av brand. I områdets fuktigare delar har det dock brunnit mer sällan.

Reservatet bildades för att bevara en lövbränna med inslag av våtmarker, bergbranter och brandrefugiala miljöer, samt att utveckla övrig skogsmark i reservatet till naturskogsliknande förhållanden. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000. EU:s Life-Nature-fond har delfinansierat information och skydd av detta Natura 2000-område.

Djur och växter


Flera hotade arter av kryptogamer (lavar, mossor och svampar) förekommer liksom ett stort antal arter, som visar att skogen inte har brukats under lång tid. I kryptogamfloran ingår framförallt arter knutna till död ved och till gammal asp.

Från Deletjärnsåsens fågelfauna kan nämnas tretåig hackspett, tjäder och järpe. Förekomsten av död ved ger goda förutsättningar åt vedlevande insekter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
 • medföra husdjur som inte hålls kopplat,
 • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller landsnäckor,
 • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar,
 • bryta kvistar eller grenar, skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
 • göra upp eld,
 • framföra fordon eller rida,
 • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
 • tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • organiserat utnyttja området (turism, undervisning m.m.),
  utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1998

Storlek: 52 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Årjäng och Eda kommun, cirka 9,5 kilometer nordost om Karlanda kyrka och 10 kilometer sydväst om Järnskogs kyrka, strax väster om Mölnerudstjärn. Kör via Järnskog - Mosstakan - S. Lien.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss