Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åbengtshöjden

I detta kulturlandskap med intressant skogshistorik har flera arter lyckats överleva på Åbengtshöjdens sluttningar.

Skog i sluttning med stort stenblock på toppen.

Storsten i Åbengtshöjdens skog. Foto: Eva Nohlgren.

Denna trakt, rik på variation och naturvärden, har länge brukats av människan. Bergslagsskogarna beskattades hårt för att ge bränsle till hyttornas metallframställning. Genom att skogsområdet lämnats i stort sett orört sedan kolvedshuggningarna upphörde 1950 har spår av tidigare skoglig markanvändning i hög grad bevarats. Likaså har den biologiska mångfalden bestått. Dels beror det på att skogsbruket har bedrivits i småskaliga former och med varierande intensitet över tiden och dels på områdets topografi, med svåråtkomliga partier i branter och storblockig terräng och dels beror det på den höga mark- och luftfuktigheten.

Reservatet bildades för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i ett naturområde med naturskogar och våtmarker. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

Naturskogen består av lövrik barrskog, där vissa träd är upp emot 250 år. Gamla träd i olika nedbrytningsstadier gynnar många arter, allt från mossor och lavar (6 hotade arter), svampar (7 hotade arter) och insekter till fåglar. Här trivs många hackspettarter, bland annat spillkråka och tretåig hackspett, och flera ugglearter, såsom pärluggla och sparvuggla. Området har sedan lång tid tillbaka varit lokalt känt för sin starka tjäderpopulation. Dessutom bidrar även järpe, dalripa, lavskrika och mindre flugsnappare till fågellivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar och vedsvampar,
 • ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
 • fånga eller skada däggdjur, fågel, groddjur eller kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg, fånga eller skada ryggradslösa djur,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen annat än för uttransport av fälld älg,
 • tälta eller göra upp eld,
 • medföra husdjur som inte hålls kopplat,
 • anordna orienteringstävlingar eller liknande,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

Dessutom är det förbjudet att utan reservatsförvaltarens tillstånd utnyttja området för organiserad undervisning, turism eller undersökningsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 442 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Filipstads kommun, Reservatet ligger nordost om Saxåhyttan. Från Karlstad kör väg 63 förbi Filipstad mot Hällefors. Efter korsning mot Långban och efter skylt mot Dammhyttan tag vänster mot Öringen, kör 4,6 kilometer på ny grusväg in till reservatets parkering vid sjön.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss