Dansarebacken

Naturreservatet är hemvist för ovanliga och sällsynta arter knutna till lövrik barrblandskog och lövskog.

Stora stenblock i barrskog och reservatsbesökare som lutar sig mot träd.

Dansarebacken om vintern. Foto: Eva Nohlgren.

Naturreservatet består av två geografiskt åtskilda delområden. Avståndet mellan områdena är ca 160 m. Det större området, beläget vid Västra Örtens östra strand, utgörs av en brant sydvästsluttning beklädd av lövrik grandominerad barrblandskog. I övre delen av branten är tallen vanlig, medan granen dominerar i övrigt. Gamla aspar och vidkroniga björkar finns insprängda i beståndet. I området är det gott om grov död ved av gran och björk. Både rötlågor och vindfällen i olika nedbrytningsstadier förekommer.

Det mindre delområdet i öster utgörs av en åkerholme omgiven av igenväxande kulturmark. Dungen domineras av asp med inslag av gran, björk och sälg. Flera gamla, grova aspar med hackmärken efter hackspettar och bohål finns i delområdet.

Naturreservatet Dansarebacken bildades för att bevara biologisk mångfald samt att bevara och återskapa värdefulla naturmiljöer med dess flora och fauna. Naturreservatets syfte är även att stödja möjligheter till naturupplevelse och friluftsliv. Naturreservatet ingår i det europeiska nätverket av skyddsvärd natur Natura 2000. Naturreservatet utgör en del av Natura 2000-området Storområdet Örten.

Djur- och växter

I det större området förekommer grön sköldmossa på flera gamla murkna granlågor och tretåig hackspett markerar revir i området. Naturreservatet är tillsammans med andra liknande områden i omgivande skogslandskap ett viktigt födosöks- och häckningsområde för flera fågelarter.

Barrskog i stark sluttning.

Brant med skog. Foto Per Gustafsson.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon,
  • elda annat än på anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: Knappt 9 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Karlstad kommun, cirka 5 kilometer nordväst om Molkom. Från Molkom sväng vänster in på väg 240 mot Hagfors, Älvsbacka. Efter cirka 4,5 kilometer fortsätt ytterligare 450-500 meter och parkera på någon av de öppna ytorna bredvid vägen, varav den ena är en T-korsning med stig.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss