Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Enberget

Småvuxna och krypande träd omgivna av stora öppna fläckar med ljung och kråkbär ger fjällkänsla på Enbergets topp. Har du tur kan du få se lavskrika.

Enberget är grönt och trädklätt och framför ligger myren gul med enstaka tallar.

Enberget reser sig högt ovanför omgivningarna. Foto Johanna Malmgren

Reservatet bildades för att bevara och gynna gammal barrskog samt fåglarna: tjäder, orre, järpe, tretåig hackspett, gråspett och spillkråka. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Reservatet hyser höga botaniska värden i form av sällsynta kärlväxter, mossor, lavar och vedsvampar. Även de zoologiska värdena är höga. Skogen med sina gamla träd och rika förekomst av liggande (lågor) och stående döda stammar (torrakor) utgör en mycket gynnsam livsmiljö för många fåglar och vedlevande insekter. På topplatån, ca 650 meter över havet, finns en höghöjdsgranskog av fjällskogskaraktär där lavskrikan ofta håller till.

Anordningar

Sista biten av vägen och parkeringen är i dåligt skick. Terrängen på vandringsleden är brant och stenig och bitvis mycket krävande.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • plocka kärlväxter, mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • framföra fordon,
  • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 245 hektar

Markägare: Staten, Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, cirka 3 kilometer söder om Höljes. Kör väg 62 söderifrån förbi Sysslebäck till Höljes. Från Höljes kör cirka 1 kilometer norrut och sväng vänster mot Rangen. Efter cirka 4 kilometer, strax efter Enbergstjärnen sväng vänster in på en mindre väg och efter cirka 500 m är man framme vid reservatet. Sista biten av vägen och parkeringen är i dåligt skick.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss