Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dörrfjället

Naturskogsartad skog med inslag av myrmarker.

Snötäckta granar.

Vintervy med snötäckta granar. Foto Anders Boström.

Dörrfjället utgörs av gamla naturskogsartade skogsbestånd med ingen eller begränsad påverkan av sentida skogsbruksåtgärder. Området består av såväl fuktigare partier med granskog som torrare partier som domineras av tall. I skogarna råder ett gynnsamt mikroklimat och strukturer som överståndare, död ved och trädbestånd med åldersvariation, har stor betydelse för områdets biologiska mångfald.

Områdets naturskogsartade karaktär skapar en vildmarkskänsla vilket gör det intressant och attraktivt för besökare som eftersöker sådana upplevelser. Områdets nordöstra del stupar brant ner mot Klarälvdalen, vilket ger en utsikt över dalgången och bergen som ligger österut.

Djur och växter

I området har 17 signalarter inom grupperna lavar och svampar påträffats, varav tio arter även är rödlistade. I området finns tallticka som enbart växer på gamla tallar och som vanligtvis bara förekommer på träd som är runt 150-200 år eller äldre. Skrovellav är knuten till gamla lövträd i skogsmiljöer med hög och jämn fuktighet. Violettgrå tagellav är en annan art som kräver hög luftfuktighet, men till skillnad från skrovellaven föredrar den barrträd, främst senväxt gran.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten.

Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 32 hektar

Markägare: Prival

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, cirka 1 mil sydost om Stöllet. En skogsbilväg leder upp mot området och tangerar reservatets södra del. Denna väg är avstängd med en kätting, vilket medför att besökare får transportera sig till fots till reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss