Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Averåfjäll

Med en gles och mager barrskog, rikligt draperad av hänglavar, sticker Averåknarten upp över myrlandskapet i nordost. Utsikten från knarten är magnifik.

Averåfjällets skogbeklädda höjder kantas av myrmarker. Dimma döljer delvis skogen.

Averåfjället träder fram ur dimman från myren. Foto Anders Tedeholm.

Mager barrskog och myr dominerar och ger en särartad vildmarkskaraktär. Flera brandpåverkade träd med brandljud, vittnar om tidigare skogsbränder.

Reservatet bildades för att bevara våtmarkens och naturskogens strukturer och biologiska mångfald. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Flygbild visar hur skog och myr avlöser varandra i landskapet.

Flygfoto

Djur- och växter

Fågelfaunan har inslag av nordliga arter som fjällvråk, dalripa, gluttsnäppa och lavskrika. På flera ställen finns stora myrstackar som utnyttjats som vinteride av björn. Chansen att stöta på en björn får dock räknas som liten. Däremot kan spillning eller spår vara belöning nog för besökaren.

Längs Långmyren finns i söder ett artrikt kärr, där t. ex. sumpnycklar och tätört växer. I den norra delen kan man hitta länets förmodligen största förekomst av den giftgula varglaven.

Frodig grön lav sticker ut från stammen.

Lunglav. Foto Anders Tedeholm.

Anordningar

Anlagd parkering saknas.

Gulgrön lav sticker ut från den grå trädstammen. Varglaven är ovanlig i Värmland men vanligare norrut.

Varglav. Foto Anders Tedeholm.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • skada eller ta bort träd eller buskar, plocka eller gräva upp växter – gäller även mossor, lavar och vedsvampar,
  • fånga djur eller på annat sätt störa djurlivet,
  • framföra motordrivet fordon,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
  • göra upp öppen eld.

Organiserat utnyttjande av området, för t.ex. undervisning, turism samt naturvetenskapliga undersökningar, skall ske i samråd med länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 110 hektar

Markägare: Staten, Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, cirka 8 kilometer nordost om Sysslebäck. Ta av från väg 62 i Likenäs eller Sysslebäck, och reservatet kan nås via skogsbilväg både väster och öster om reservatet. Observera att reservatet ligger 1 kilometer öster om parkeringen och att det inte finns några leder till reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss