Skutan

Området har uppmärksammats för sin rikedom på basiska mineral, som ger en speciell moss- och kärlväxtflora i och nedom branterna.

Tallskogsmiljö, Skutan.

Vitmossa i botten av surdråg. Foto Anita Andersson.

Skutan är del av en höjdrygg i nord-sydlig riktning med en höjd över havet på mellan 180 och 280 meter. I området finns kraftiga branter åt öster, söder och väster med mestadels beskuggade, mossbevuxna lodytor.

Reservatet bildades för att bevara ett variationsrikt sprickdalslandskap med sällsynta arter knutna till skuggade lodytor, högörtsgranskog, lövträd, gamla och senvuxna träd samt död ved.

Blekgul skivling omgiven av harsyra.

Svavelriska. Foto: Anita Andersson.

Djur och växter

De hotade arter som förekommer i reservatet är bl.a. vedtrappmossa, broktagel, violettgrå tagellav, grön sköldmossa, aspgelélav, raggbock och tretåig hackspett. Har man tur kan man få höra eller kanske se: tjäder, järpe, orre, slaguggla, pärluggla eller sparvuggla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området för skolor och institutioner,
    regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 124 hektar

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Eda kommun, 6 kilometer söder om Koppom. Vägbeskrivning från Arvika. Följ väg 172 mot nordväst tills du kommer till väg 177. Sväng vänster (söder) och fortsätt 12,5 kilometer. Sväng in vid Mosstakan på vägen mot Ulvshuvdane och Ofredshöjden och fortsätt 2 kilometer till parkeringsplatsen som ligger på vänster sida vägen.Alternativ väg från Arvika följ väg 172 mot sydväst, ta av till höger (norr) på väg 177 mot Koppom, ta av till höger (öster) vid Mosstakan.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss