Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fjornshöjden

Terrängen är skarpt kuperad och de kanjonliknande skärningarna bidrar till områdets vildmarkskaraktär.

Skogsslänt vid Fornshöjden.

Området har en värdefull blandning av naturskogsartade gamla lövbrännor, sumpskogar och våtmarker, samt ungskogar med kvarlämnade grova lövträd. Att det finns gamla naturskogsliknande bestånd, gamla grova lövträd och en rik förekomst av död ved innebär att området utgör en mycket gynnsam livsmiljö för många arter som minskar i det brukade skogslandskapet. En hel del skogsbränder har påverkat området och på flera platser ser man spår i form av brandstubbar, tallar med brandljud och kolrester i markskiktet.

Reservatet bildades för att bevara ett exempel på skogslandskapets mångfald av biotoper och arter. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

I de äldre skogsbestånden finns ett artrikt bladlavsamhälle med riklig förekomst av västlig njurlav, lunglav och skrovellav.

Inom området har 13 sällsynta arter av vedlevande skalbaggar påträffats. Två av arterna har inte tidigare påträffats i Värmland. Flera i Sverige förekommande arter av hackspettar finns i området. Likaså finns åtminstone en spelplats för tjäder, samt en relativt god förekomst av järpe och orre. Andra arter, utöver hackspettar och skogshöns är slaguggla, pärluggla och sparvuggla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
 • medföra hund som inte hålls kopplad,
 • framföra fordon i terrängen eller rida,
 • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
 • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom torrträd eller torra grenar,
 • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
 • göra upp eld,
 • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
 • tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • organiserat utnyttja området (turism, undervisning m.m.).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: ca 380 hektar

Markägare: Staten, Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Årjängs kommun, cirka 8 kilometer norr om Karlanda kyrka. Ta av från E18 i Årjäng och kör norrut på väg 172 mot Vännacka. Väl framme i Vännacka (cirka 18 kilometer) tar du av åt vänster på väg 177. Efter ungefär 3,5 kilometer på den svänger du vänster igen, in på en grusväg med skylt mot ”Håltebyn”. Följ ”huvudvägen” västerut genom Håltebyn, och efter ungefär 4 kilometer delar sig vägen vid sjön Rinnens sydspets. Håll till vänster här, och efter 400 meter svänger du vänster igen. Följ sedan den här sista sträckan knappt 3 kilometer till vägs ände, och parkera på vändplanen som ligger i naturreservatet (ungefär halvvägs in på den här sista vägsträckan finns ett avtag åt höger, men där ska man inte svänga in). OBS! Vägen kan ibland vara avstängd med bom.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss