Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stenbäcken

Vid bäcken finns EU:s rikaste förekomst av späd bäckmossa.

Späd bäckmossa, Stenbäcken. Foto Dan Mangsbo.

Späd bäckmossa, Stenbäcken. Foto Dan Mangsbo.

Naturreservatet Stenbäcken bildades för att bevara en naturlig skogsbäck med en unik kryptogamflora (till exempel lavar, mossor och svampar). Karakteristiska växt- och djursamhällen i bäckens närhet ska skyddas. Reservatet ska även bevara biologisk mångfald i ett område med värdefull näringsrik granskog med lövinslag och ge goda förutsättningar för dess typiska arter. Berggrunden inom reservatet domineras av granit med en diabasgång.

Vid bäcken finns EU:s rikaste förekomst av späd bäckmossa. Arten är rödlistad i kategorin sårbar. I övriga delar av området har flera rödlistade arter påträffats, huvudsakligen bland lavar och svampar, men här växer även en artrik kärlväxtflora.

En del av naturreservatet ligger inom Natura 2000–området Mögrevsbäcken som ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Granskogsmiljö vid Stenbäcken. 

Tät granskog. Foto Laura Hedberg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling),
  • elda.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 28 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmland

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss