Risk för gräsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kvarnberget

Flerhundraåriga granar och tallar är bevarade i Kvarnbergets naturreservat.

Skogen har massor av lågor, dvs liggande döda träd. Träden har olika ålder och det finns både tall och gran.

Skogsmiljö. Foto Anita Andersson.

Skogen innehåller många granar och några tallar som är mellan 200 och 300 år gamla.

Naturreservatet Kvarnberget ligger vid gränsen till Dalarna öster om Västra Näsberget, en by som bebotts permanent sedan mitten av 1600-talet. Reservatet ligger i en ost-vänd sluttning och de nedre delarna av sluttningen hyser sumpskogsmiljöer. Ungefär hälften av området är gammal skog, resten är myrmark.

Reservatet bildades för att bevara och utveckla ett värdefullt barrskogsområde med angränsande myrmarker, och tillsammans med omkringliggande skogar bevara djur och växter. Reservatet ska även vara en resurs för friluftslivet så länge det inte går ut över de värden som området ska skydda.

Djur och växter

Det är ständigt några granar i området som har angrepp av barklevande insekter och därmed finns det ständigt tillgång till näringsrika larver för den tretåiga hackspetten att leta upp och hacka fram. Tolv rödlistade arter har noterats i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar, samt skada eller ta bort döda träd eller träddelar
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar
  • framföra fordon, exempelvis cykel och snöskoter
  • elda annat än på anvisad plats
  • medföra ej kopplad hund

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 23 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, ca 28 km NNO om Ekshärad.Från Ekshärad ta av österut vid Ekshärads kyrka, kör över Klarälven och ta till vänster i T-korsningen 2 km öster om kyrkan. Följ vägen norrut drygt 14 km och ta till höger mot Granberget/Näsberget efter att du passerat Brattfallet. Följ nu vägen norrut drygt 16 km till Gräsbäckens naturreservat. Parkera några tiotal meter in till vänster på en sidoväg. För att komma till Kvarnbergets naturreservat gå vägen ytterligare ett par hundra meter och följ sedan en bommad väg till höger som löper i en slinga kring berget, först söderut för att sedan vända norrut igen. Efter 2 km ligger reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss