Erola

Blomsterrika höglänta slåtterängar i Finnskogen.

Kuperade slåttermarker vid Erola. Foto Johanna Malmgren.

Erola är ett så kallat finntorp som ligger på en småkuperad sydsluttning i norra utkanten av Bjurbergets by. Djurhållningen på gården upphörde 1952-53, men det har funnits betande hästar och får periodvis sedan dess. Vallar och hackslåttermarker slåttrades sedan årligen fram till första halvan av 1990-talet. Markerna hade då ett högt inslag av hävdgynnade arter. Inägan har en väl bevarad struktur och utgörs främst av hackslåttermark och tidigare åkermark, och det finns flera större odlingsrösen. Vallarna på den tidigare åkermarken har aldrig gödslats med konstgödsel och inte heller med naturgödsel sedan 1950-talet, vilket har lett till att de är utmagrade. Delar av slåttermarken började växa igen på 1990-talet, men nyligen utförda restaureringsinsatser har återskapat öppna marker.

Gård och byggnader är privata och ingår inte i reservatet.

Naturreservatet bildades för att bevara, vårda, restaurera och utveckla biologisk mångfald i ett kulturpräglat område med värdefull ängsmark.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

De höga naturvärden som finns vid Erola är i huvudsak knutna till delar av hackslåttermarkerna. Den långvariga hävden har magrat ut markerna och hävdgynnade arter, exempelvis fältgentiana, slåtterblomma, ängsskallra och låsbräken, förekommer rikligt. Området hyser även en rik fjärilsfauna, inklusive arten ängsmetallvinge.

I kanten av odlingsmarkerna och i odlingsrösen växer äldre rönnar och sälgar som är värdefulla för bland annat insekts- och fågellivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in eller skada ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och svampar, med undantag för matsvampar,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling),
  • göra upp eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 2,93 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmland

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun. Parkering och andra besöksanordningar saknas. Byggnader och gårdsplan är privata och ingår inte i reservatet. Tänk på att respektera de boendes hemfridszon.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss