Geijersdalsmossen

Geijersdalsmossen är en stor, orörd gölmosse med sanddyner. Den till synes karga vildmarksmiljön har ett karakteristiskt fågelliv.

Vy över våtmarker, sjöar och skog från luften.

Flygbild från norr över Geijersdalsmossen. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Området är en del av Brattforshedens mäktiga randdelta som bildades vid inlandsisens avsmältning. Hela mossen vilar på sand, vilket inte minst märks på de flygsanddyner som sträcker sig över myrens södra delar. Dynerna bildades då den plana deltaytan höjde sig över havets yta. Vinden kom då att påverka ytan och höga sanddyner bildades.

Geijersdalsmossen är ett myrkomplex där största delen utgörs av mossar, medan övriga delar är kärr. En får bara vatten från nederbörd, medan kärret står i kontakt med grundvattnet i marken. Få växtarter som lever på mossen är anpassade till mossens extremt näringsfattiga miljö. I kärren kan däremot en mera artrik och frodig vegetation utvecklas, eftersom näringstillgången är bättre.

Reservatet bildades för att bevara myrlandskapet med dess ytformer, flora och fauna samt att ge allmänheten möjligheter till studier av dessa naturförhållanden. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

Geijersdalsmossen är en så kallad gölmosse, vilket innebär att området har en hel del små ”tjärnar” med öppet vatten. Tillsammans med kärrpartierna gör detta att fåglar som smålom, sångsvan, ljungpipare, storspov, tofsvipa, grönbena, orre och trana trivs på mossen. Bland tättingar finner man främst gulärla, ängspiplärka och buskskvätta.

Vegetationen är artfattig och utgörs till största delen av vitmossor, som också bygger upp hela myren. Exempel på typiska växtarter är ljung, odon, rosling, tuvdun, sileshår och kallgräs.

Anordningar

Brattforsleden (24 kilometer) som är områdets stora rundslinga, går rakt igenom Geijersdalsmossen. Under vandringen går man på en lång flygsanddyn, Långa manen, som löper i nord-sydlig riktning. Från dynens rygg är överblicken god över området. Under försommaren är chansen att se och höra myrens fåglar stor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • framföra bil eller terränggående motorfordon,
 • ställa upp husvagn eller campa,
 • göra upp öppen eld,
 • skada vegetationen t.ex. genom att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd,
 • plocka växter, mossor, lavar, svampar eller alger,
 • störa djurlivet t.ex. genom att uppehålla sig vid bo eller släppa lös hund eller annat husdjur,
 • på ett störande sätt använda radioapparat, musikanläggning eller dylikt.
 • Vetenskapliga undersökningar av områdets naturförhållanden skall utföras i samråd med reservatsförvaltaren.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1984

Storlek: 316 hektar varav landarea 310 hektar

Markägare: Bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Filipstads kommun, cirka 2 kilometer sydost och öster om sjön Alsterns sydspets. Ta väg 63 mellan Karlstad och Filipstad. Vägskyltning finns till reservatet cirka 1,5 kilometer söder om Brattfors.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss