Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tallknölbäcken

Tidvis översilad gammal granskog i västsluttning.

Många av granarna ligger ner eller lutar mot varandra. På marken växer vitmossa vilket visar att det är mycket fukt i marken.

Skog på fuktig mark. Foto Johan Bohlin.

I naturreservatet finns en gammal granskog som inte har påverkats av modernt skogsbruk. Marken är fuktig och det finns flera små kärr. Här och var finns lövträd som asp, björk och sälg. För att lövträden ska finnas kvar kommer en del granar att ringbarkas så att de dör.

Reservatet bildades för att bevara skogens höga naturvärden. Nu kommer området att utvecklas fritt. Den naturliga vattenbalansen i marken kommer inte att skadas.

Djur och växter

Naturreservatet innehåller många bra livsmiljöer för sällsynta mossor, lavar och svampar. Exempel på livsmiljöer är träd i olika åldrar och grovlekar. Andra exempel är träd som växer långsamt och döda stammar i olika stadier av nedbrytning. Några arter som trivs här är violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana, skuggblåslav Hypogymnia vittata och lunglav Lobaria pulmonaria.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex insekter, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd och torra grenar, samt skada eller ta bort döda träd eller träddelar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra motorfordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: Drygt 32 hektar

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss