Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fridensborgshöjden

Gammelskog på höjden öster om Bjurtjärns kyrka.

Snötäckt skog.

Vinterbild. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Fridensborgshöjdens naturreservat består av ett grandominerat gammelskogsområde med inslag av talldominerade hällmarker och fuktiga dråg med klibbal och björk. Västra delen och västkanten av själva Fridensborgshöjden utgörs av bergbrant med hällmarkstallskog. I västra delen finns också ett större parti med stor blockig terräng. På rikare grandominerade marker varierar fältskiktet mellan lågört/smalbladig grästyp och blåbärstyp. På dessa marker finns också rikligt med spår efter bökande vildsvin.

Skogen har under det senaste århundradet lämnats relativt orörd. Det finns gott om spår finns efter kolning i form av kolbottnar och rester efter kolarkojor. En fin hålväg finns i den södra delen. En nybruten väg går igenom områdets centrala delar.

Djur och växter

Eftersom skogen har stått orörd under en längre tid har den ställvis börjat få utpräglad naturskogskaraktär. Granen börjar bli gammal och för varje år skapas nya torrträd och lågor. På flera ställen finns luckor med anhopningar av död granved. I dessa död ved-koncentrationer kan man hitta krävande vedsvampar som gränsticka och kötticka. I norra delen av Fridensborgshöjden hittades även gräddticka. På senvuxna granar i fuktig miljö finns en del hänglavar varav den i södra Värmland sällsynta garnlav finns spridd. I denna miljö förekommer också kattfotslav och gammelgranslav. Den sistnämnda förekommer talrikt. Fynd av vedlevande mossor som vedtrappmossa och skogstrappmossa har hittats på fuktiga granlågor. Den tretåiga hackspetten verkar trivas i området då flera bohål och karaktäristiska hackmärken syns lite här och var.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet förbjudet att:

  • samla in eller skada ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar, stående eller omkullfallna,
  • framföra motorfordon,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: ca 56 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Värmlands län, Storfors kommun, cirka 11 kilometer söder om Storfors.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss