Snöfall i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Olsmossen

I området finns gott om gamla, stora tallar och granar. På flera träd finns tallticka som växer på träd som är 150-200 år eller äldre. Vid provborrning åldersbestämdes en tall till 170 år och en gran till 145 år.

Tallar vid kanten av myr.

Tallar vid Olsmossen. Foto: Jenny Sander.

Naturreservatet Olsmossen gränsar till naturreservatet Brurmossen i Västra Götaland. I reservatet ingår, förutom Olsmossen, även Brurmossen och Ekhultsmossen.

Reservatet ligger på en ganska flack höjdplatå på nivån 150-165 meter över havet och det går flacka hällmarksryggar genom myrområdet. På hällmarkerna växer tall, i de fuktiga svackorna nedanför ryggarna växer gran och på de våtare partierna finns antingen öppen myr, myr med senvuxna tallar eller sumpskog.

Reservatet bildades för att vårda och bevara den värdefulla livsmiljön skogsmyrmosaik med dess arter samt strukturer såsom död ved, gamla senvuxna tallar, solbelysta luckor och fuktig markhydrologi.

Djur och växter

I reservatet finns gott om skogsfågel och området är även hemvist för den skyddsvärda raggbocken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 201 hektar

Markägare: Privata och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet