Olsmossen

I området finns gott om gamla, stora tallar och granar. På flera träd finns tallticka som växer på träd som är 150-200 år eller äldre. Vid provborrning åldersbestämdes en tall till 170 år och en gran till 145 år.

Tallar vid kanten av myr.

Tallar vid Olsmossen. Foto: Jenny Sander.

Naturreservatet Olsmossen gränsar till naturreservatet Brurmossen i Västra Götaland. I reservatet ingår, förutom Olsmossen, även Brurmossen och Ekhultsmossen.

Reservatet ligger på en ganska flack höjdplatå på nivån 150-165 meter över havet och det går flacka hällmarksryggar genom myrområdet. På hällmarkerna växer tall, i de fuktiga svackorna nedanför ryggarna växer gran och på de våtare partierna finns antingen öppen myr, myr med senvuxna tallar eller sumpskog.

Reservatet bildades för att vårda och bevara den värdefulla livsmiljön skogsmyrmosaik med dess arter samt strukturer såsom död ved, gamla senvuxna tallar, solbelysta luckor och fuktig markhydrologi.

Djur och växter

I reservatet finns gott om skogsfågel och området är även hemvist för den skyddsvärda raggbocken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 201 hektar

Markägare: Privata och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Säffle kommun, 10 kilometer väster om Säffle. Från Säffle kör du norrut mot Kila på Annelundsvägen 9,9 kilometer. Vid Kila svänger du vänster och följer skyltning mot Pellerud cirka 5,5 kilometer. Vid Pellerud svänger du vänster igen och följer vägskyltarna mot Kallviken. Cirka 3 kilometer in efter denna grusväg finns en liten parkering med informationsskylt på vänster sida, en liten bit in från vägen. Anslutningsled från parkeringen fram till naturreservatets gräns kommer att markeras längs en stig som går in strax efter parkeringen, men det är inte gjort ännu så ta med karta eller gps för att hitta fram. Olsmossens naturreservat kan även nås från det angränsande naturreservatet Brurmossen i Västra Götaland. Där finns en vandringsled med en slinga som går fram till länsgränsen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss