Tegsnäset

En tur till Naturreservatet Tegsnäset ger en fin naturupplevelse i kuperad terräng med både sjöar och äldre naturskog. Dessutom är området relativt opåverkat av människor vilket ger en viss vildmarkskänsla.

Berghällar sluttar mot vattenkanten.

Naturreservatet Tegsnäset. Foto: Malin Johansson

Naturreservatet Tegsnäset ligger sydost om byn Tegen i östra delen av Årjängs kommun. Den kuperade terrängen i reservatet med klipphyllor och branter vilket ger en variation i växtligheten, som annars består till störst del av granskog. Reservatet utgörs till en tredjedel av vatten som Tegstjärnet, Älgsjön, Abborrtjärnet samt några mindre vattendrag.

Syftet med naturreservatet är att bevara, återställa och utveckla såväl biologisk mångfald som värdefulla naturmiljöer. Det finns redan bra förutsättningar för hög biologisk mångfald i reservatet. Dels genom den gamla skogen som är cirka 150 år gammal och dels genom variationen av både naturmiljöer och vattenmiljöer i området. Naturreservatets syfte är även att ge möjlighet för friluftsliv och naturupplevelser.

Djur och växter

Delar av området som till stor del består av äldre skog har höga naturvärden då de är både brandpåverkade och har en hög andel död ved vilket ger bra förutsättningar för många lavar, mossor, insekter och fåglar att trivas här. Det finns till exempel tydliga spår av tretåig hackspett och gråspett som har sina skafferier i de döda granbestånd som skapats av bland annat bäverdämningar. Ett annat bevis på de höga naturvärdena i området är fyndet av gränsticka, en vedsvamp som är mycket sällsynt i länet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten, eller att omlagra eller bortföra sten,
  • framföra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller kullfallna träd och buskar, stubbar, bark, grenar eller ris,
  • skada, plocka eller samla in växter, vedlevande svampar och lavar,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur,
  • samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • använda området för organiserade tävlingar eller övningar, lägerverksamhet eller liknande,
  • utföra vetenskapliga undersökningar som innebär någon form av markering, fällfångst eller annan åverkan,

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 223 ha

Markägare: Enskild och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Årjängs kommun, ca 16 km öster om Årjäng.Från Årjäng: Kör E18 österut mot Karlstad. Efter Sillerud följ skyltar mot Finnskog och Glaskogen Lenungshammar. Efter ca 11 km sväng vänster och fortsätt mot Glaskogen Lenungshammar, där det även är skyltat mot Tegen och Älmheden. Naturreservatet ligger sedan efter ca 1,5 km på vänster sida.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss