Edeby

Njut av fågellivet i naturskogen på älvnäset.

Kärr i Edeby. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Edeby naturreservat består av ett älvnäs med ett flertal gamla älvvallar och mellanliggande våtmarker som bildats efter att älven successivt dragit sig västerut. Delar av näset översvämmas årligen vid Klarälvens höga flöden och därför är marken näringsrik och bevuxen med lövträd.

Reservatet bildades för att bevara ett område med översvämningspåverkad lövskog invid Klarälven. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

2020 utökades reservatet med en värdekärna, där större delen av området domineras av lövträd. Tack vare den goda förekomsten av björk och asp bidrar området till högre diversitet inom reservatet som helhet.

Djur och växter

Naturvärdena i området är knutna till lövskogen, rik på grov döende och död ved, där mängder av kryptogamer, såsom mossor, svampar och lavar förekommer. Dessutom frodas insekterna och utgör skafferi för det rika fågellivet. Karakteristiska fågelarter är entita och mindre hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar.
  • Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1987, utökat 2006 och 2020

Storlek: Cirka 28 hektar

Markägare: Privata och Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Vid Klarälven, 1 kilometer öster om Övre Ulleruds kyrka i Forshaga kommun. Ta riksväg 62. Knappt 4 kilometer söder om Olsätter - ta vägen österut mot Övre Ulleruds kyrka. Kör förbi kyrkan och fortsätt via bron över Klarälven. Sväng vänster på andra sidan älven. Ta vänster igen i korsning efter 700 meter. Kör drygt 600 meter. Sväng höger strax efter bäckpassage. Reservatets parkering finns efter cirka 50 meter. För att nå reservatet från parkeringen får man gå tillbaka och korsa landsvägen. Följ en liten grusväg cirka 100 meter mot väster över den asfalterade cykelbanan, Klarälvsbanan, och vidare in i reservatsområdet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss