Öjenäsbäcken

Öjenäsbäcken är det första naturreservatet i Värmlands län som bildats för att bevara hotade arter i vatten. Det handlar bland annat om flodpärlmusslan, öring och arter av mossa.

Bild på Öjenäsbäcken. Foto: Gunnar Lagerkvist.

Naturreservatet består av Öjenäsbäcken mellan Gretjärnet och Nysockensjön samt den skogsklädda ravinen som omger vattendraget.

Reservatet bildades för att bevara och restaurera en vattenmiljö där det finns flera hotade vattenlevande arter. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Besökaren kan förutom en trevlig naturupplevelse omkring bäcken, med dess rikedom och variation av forsar, strömsträckor och lugnvatten, även se olika kulturspår såsom lämningar från tiden då det flottades timmer.

Under åren 2012 till 2015 har ett biologiskt återställningsarbete pågått i Öjenäsbäcken. Stenar och grus som tidigare rensats bort för att underlätta flottning har lagts tillbaka i bäckfåran. Längs stränderna har träd fällts och ringbarkats för att gynna lövskog och död ved. Åtgärderna har till syfte att öka mångfalden av arter i och omkring bäcken med särskilt fokus på den hotade flodpärlmusslan.

Djur och växter

Flodpärlmussla är en viktig art som signalerar att vattnets ekosystem mår bra. I Värmlands län finns flodpärlmussla i cirka 30 vattendrag och i Öjenäsbäcken finns relativt många musslor. Flodpärlmusslan är en art som kan bli mycket gammal, upp till 250 år. Öjenäsbäcken är ett av fem vattendrag i Värmland där flodpärlmusslan förökar sig. Förutom flodpärlmussla finns också öring och andra fiskarter, cirka hundra olika vattenlevande insektsarter samt flera ovanliga och hotade mossor har återfunnits i och vid bäcken.

Öjenäsbäcken har ett rent och klart vatten som dessutom har en naturlig buffringsförmåga mot försurningen. Det är troligen en av huvudanledningarna till att flodpärlmusslan klarat sig i Öjenäsbäcken till skillnad mot många andra skogsbäckar i området.

Stora flodpärlmusslor nedbäddade i botten av vattendrag

Flodpärlmussla. Foto: Mikael Solebris.

Anordningar

Parkering och rastplats finns i den norra delen av reservatet vid Gretjärn. Här finns också en eldstad samt informationstavla. Från parkeringen går vandringsleden på båda sidorna om bäcken. Bropassager över bäcken finns på tre ställen: vid parkeringen, längst i söder och ungefär mitt på sträckan. Leden på den västra sidan om bäcken går i omväxlande terräng och får betraktas som krävande. På den östra sidan går leden på en gammal bilväg som är lättare att ta sig fram på.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • samla in ryggradslösa djur, t.ex. insekter och musslor,
 • samla in mossor, lavar, vedsvampar eller vattenlevande växter,
 • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller döda torrträd samt torra grenar,
 • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar,
 • medföra ej kopplad hund,
 • trampa eller gå i vattendraget.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 40 ha

Markägare: Staten, privat och bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss