Nattjärnsskogen

Nattjärnsskogen utgör ett representativt stycke värmländsk natur med flera olika naturtyper, främst äldre naturskogsartade skogar i ett myrmosaiklandskap men även ett forsande vattendrag och en säterlämning. Vid sätern har den hävdgynnade floran bevarats både på sätervallen och i omgivande skog trots att nästan 80 år har gått sedan sätern övergavs.

Gles tallskog med gamla tallar. Många av tallarna har sotiga skador från tidigare bränder, så kallade brandljud.

Gles tallskog. Foto Jan Rees.

Området är variationsrikt och stora delar utgörs av en myrmosaik med brandpräglad tallskog på mager mark, men här finns även fuktig grandominerad barrblandskog, storvuxen tallskog på frisk mark samt mindre områden med yngre skogar. Genom området rinner Halgån där blockrika forsar gör att öringen trivs. I västra delen ligger Bäckelbergssätern där tidigare brukande och djurhållning skapat en rik flora på både sätervallens slåtteräng och i den tidigare betade skogen i närområdet. Tack vare variationen av habitat finns även gott om övergångsmiljöer, vilket skapar goda förutsättningar för rik biologisk mångfald.

De vackra och ljusöppna tallskogarna är lätta att vandra i och kan upplevas året om medan Bäckelbergssätern är som vackrast under sommaren, även om man då får samsas med diverse närgångna insekter. En vandringsled planeras från parkeringen vid Normyrarnas naturreservat men det är fullt möjligt att ta sig till sätern även utan led.

Djur och växter

En stor mängd hotade arter har påträffats inom naturreservatet men flertalet är lavar och svampar som inte är så påträngande i sin närvaro. På Bäckelbergssäterns inäga växer vackra blommor som inte längre är så vanliga i landskapet, till exempel höskallra och nattviol.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • tippa eller anordna upplag,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • göra upp eld.

Förbudet om att framföra motordrivet fordon gäller inte på befintlig bilväg eller körning med snöskoter på led som är märkt med röda ledkryss och är markerad på karta, bilaga 3.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2023

Storlek: Cirka 163 hektar

Markägare: Privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, cirka 13 kilometer nordost om Stöllet. Naturreservatet nås antingen genom att parkera på parkeringsplats till Normyrarnas naturreservat eller genom att parkera på parkeringsplatser längs väg E16 som löper längs reservatets södra gräns.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss