Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bjursjöhöjden

Naturskog med många arter i ett spännande sprickdalsområde.

Skogsmark

Foto Gunnar Lagerkvist.

Reservatet består av äldre barrskog med bitvis högt inslag av lövträd. Naturvärdena utgörs av den naturskogsartade skogsmiljön där vissa delar under lång tid stått opåverkade av människan. Naturreservatet innehåller också ungskogar med spridda gamla aspar som lämnats vid avverkning.

Gamla brandmärkta stubbar vittnar om en brand under 1860-talet, som gav lövträden och andra brandgynnade arter bättre möjligheter att etablera sig. Under 2005 utfördes en kontrollerad naturvårdsbränning i en mindre del av reservatet till förmån för brandgynnade arter.

Reservatet bildades för att bevara en naturskog med dess flora och fauna med inslag av sällsynta och hotade arter. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Detta variationsrika område har många äldre grova lövträd och barrträd. Tillgången på död ved i olika nedbrytningsstadier gynnar flera sällsynta arter. Allt från mossor och lavar, svampar och insekter till en mångfald av fåglar trivs här. Hotade arter som förekommer är t.ex. rosenticka, norsk näverlav, tretåig hackspett samt de skyddsvärda skalbaggarna raggbock och asppraktbagge.

Anordningar

Vid vändplan finns parkering med informationstavla. Leden till och i reservatet har avvecklats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • med bandspelare störa fåglar genom uppspelning av deras läten,
  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • plocka mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon,
  • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
  • i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2004

Storlek: 154 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Säffle kommun. Från Karlstad väg E18 mot Årjäng. I Långserud sväng höger mot Lönnskog. Kör drygt 9 kilometer till. Strax före Elovsbyn, sväng höger. Här finns vägbom som är öppen för reservatsbesökare från 15 maj till 15 september. Kör knappt 5 kilometer och parkera vid vändplan. Sista partiet är brant.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss