Jan i Myren

Här lever större vattensalamander.

Tjärnen Jan i Myren är omgiven av myrmark och i bakgrunden reser sig skogbeklädd höjd.

Liten tjärn med omgivande myr. Foto Sven-Åke Berglind.

Jan i Myren är ett litet område på strax under 2 hektar med naturskog som domineras av gran på en svag sluttning.

Naturreservatet Jan i Myren bildades för att bevara biologisk mångfald och värdefull naturmiljö. Reservatet ska också bidra till att bevara livsmiljöer som är lämpliga för större vattensalamander Triturus cristatus. En del av reservatet ”Tjärnar vid Jan i Myren”, ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000 och det är här som större vattensalamander lever.

Att bevara området är viktigt för att den större vattensalamandern ska kunna fullfölja sin livscykel, både på land och i vatten. Detta uppnås genom att skogsmark och övriga naturtyper med dess flora och fauna utvecklas fritt utan yttre påverkan. Genom reservatsbildningen bevaras också en gammal grandominerad barrnaturskog med viktiga strukturer så som döende och döda träd samt död ved.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • samla in eller skada ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor/musslor och fjärilar,
  • samla in eller skada grod- och kräldjur,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: ca 1,9 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, ca 12 km nordväst om Torsby. Från Torsby. Norr om rondellen vid Toria, sväng nordväst mot Östmark. Kör 15,1 km och sväng sedan höger mot Bastvålen, korsa Röjdan. Följ vägen 2,2 km och sväng höger mot Bråten. När vägen delar sig efter 1,9 km sväng höger mot Ötjärnen. Efter Ötjärnen fortsätter vägen 1,4 km på skogsbilväg som ej lämpar sig för biltrafik. Från vändplanen är det 600 meter till reservatet genom skogen. Led saknas (Bastvålen och Bråten är skyltat).

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss