Korsdalen

Skogen är en gammal barrskog och den har skyddats för sina höga naturvärden, som är knutna till gamla och döda träd.

Närmast den mossbeklädda branten växer två stora björkar och längre ut från branten tar den vanliga skogen vid.

Lövträd intill brant. Foto Fredrik Wilde.

Vid Korsdalen finns en lövträdsrik naturskogsartad och bitvis gammal barrskog. En tall har åldersbestämts till strax över 400 år. Gamla aspar och björkar finns här och var.

Djur och växter

Ett flertal ovanliga djur och växter finns i området. Närheten till skogstjärnet och den omgivande slutna gammelskogen bidrar till hög luftfuktighet i lokalklimatet vilket gynnar flertalet krävande mossor och lavar. Här och var är granskogen tät och i sådana områden har självgallring genom konkurrens i kombination med insekts och svampangrepp fläckvis skapat en hel del torrträd och lågor. Död ved skapar mat till insekter vilka i sin tur ger mat åt fåglar. Färska arttypiska hackmärken efter den hotade tretåiga hackspetten finns spridda i hela gammelskogen. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling)

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: Knappt 59 hektar

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss