Normyrarna

Många av de gamla tallarna är 200-300 år gamla och bär spår efter tidigare bränder. Med undantag av små arealer är området i stort opåverkat av skogsbruk sedan den senaste branden 1868.

Myr med ett mindre område med öppet vatten i.

Reservatet bildades för att bevara ett myrkomplex och en naturskogsartad barrskog med höga naturvärden i form av död ved, gamla grova träd samt växt- och djurarter som är knutna till sådana livsmiljöer.

Djur och växter

På myren växer ängsnycklar, snip, strandlummer samt Värmlands nordligaste fynd av brunag. Våtmarkerna är mycket fågelrika med arter som gulärla, trana, enkelbeckasin, gluttsnäppa och storspov.

Anordningar

Vid parkeringen finns en informationstavla. Nära intill finns en iordningställd grillplats med utsikt över Bäckelbergstjärnen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • sätta upp plakat, tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 61 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, knappt 50 km nordost om Torsby. Från korsningen E45/riksväg 62 i Värnas kör 12 km mot Malung. Vid en enkel rastplats (grusplan med vindskydd) ta av åt vänster/norrut på en liten grusväg med skylten "Munkebolssätern". Cirka 1 km in på den vägen finns reservatets parkeringsplats. Bommen är stängd under tjällossningen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss