Kummelön

Den lövskogsbeklädda udden är ett populärt utflyktsmål för alla, från förskole- och skolbarn till avancerade fågelskådare. Naturreservatet sköts genom årligt bete med får eller nötboskap.

Död ved vid Kummelön. 

De gamla träden, med döda stammar och grenar, är viktiga livsmiljöer för insekter, mossor och lavar. Foto: Mikael Solebris

I sydvästra delen av Ölmeviken ligger Kummelön med sina vackra strövvänliga ekhagar. För drygt 150 år sedan var det mest ekskog i området men genom senare tids röjningsarbeten och bete är det idag hagmark med ett glest trädbestånd av äldre och yngre ekar och lindar samt några täta lövdungar. Naturreservatet sköts genom årligt bete med får eller nötboskap.

Naturreservatet Kummelön bildades 1970 på grund av områdets märkliga karaktär och betydelse för allmänhetens friluftsliv. Orsaken var främst att hindra avverkning av de mäktiga ekarna och fritidshusbebyggelse.

Inför ditt besök

Kummelön har sannolikt varit ett uppskattat utflyktsmål sedan flera hundra år tillbaka. Det är bland annat känt att man fram till slutet av 1800-talet samlades för att för att fira ”Kummelösöndagen” helgen före midsommar. Numera är området ett populärt besöksmål under vår och försommaren då blå- och vitsipporna blommar. Men även under andra årstider är det väl värt att göra ett besök i Kummelöns lummiga hagmarker.

I området finns lättvandrade strövstigar både mot norr och söder från parkeringen. I anslutning till utsiktsberget i norr finns en raststuga som står öppen för allmänheten. Där finns också en torrtoalett samt en grillplats. För den som vill elda finns det ved att hämta i vedboden vid stugan.

Om man bara vill njuta av sin medhavda matsäck finns det flera bänkbord att slå sig ner vid i hagmarken. Längs i nordost finns också en enkel flytbrygga, från vilken man kan studera vattenväxter eller djurlivet under vattenytan.

Utsikt från bergknalle, två personer blickar ut över vatten.

Från berget på udden har man en magnifik utsikt över Ölmevikens vassar och vattenytor. Foto: Gunnar Lagerkvist

Djur och växter

Tack vare den rika berggrunden av basisk hyperit, är växtligheten rik på Kummelön. På våren är floran iögonenfallande med blå- och vitsippor som blommar. På sommaren syns typiska hagmarksväxter som blåklockor, daggkåpor och violer men även ovanligare arter som blodnäva och strandveronika växer i skrevorna på bergknallen i norr.

På de gamla ekarna och lindarna finns en rad ovanliga och hotade arter av lavar och insekter. I de grova trädjättarnas håligheter häckar fågelarter som kaja, kattuggla, nötväcka, stare och storskrake.

Bergknallen på uddens nordspets erbjuder utmärkt utsikt över Ölmevikens fågelrika vassar och vattenytor. Under sommaren syns häckande sjöfåglar som sothöna, skäggdopping och grågås. Rovfåglar som brun kärrhök, fiskgjuse, havsörn och lärkfalk flyger ofta över området i jakt efter föda. Under vår och höst rastar mängder av fåglar vid Ölmeviken. Bland dessa märks arter som sångsvan, knipa, storskrake och vigg.

Både Kummelön och Ölmeviken ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Närbild på blåsippor

Under mars till maj kan man se blåsipporna blomma på Kummelön. Foto: Gunnar Lagerkvist

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning t.ex. genom att elda eller slå ur flisor på hällar,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan därmed jämförlig anordning,
 • störa djurlivet exempelvis genom att på nära håll foto­grafera fågelbon, lya eller motsvarande och att samla insekter,
 • skada vegetationen, t.ex. genom att plocka blommor och gräva upp växter,
 • tälta,
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt,
 • framföra motordrivet fordon annat än på därför avsedd väg,
 • parkera annat än på därför iordningställd plats,
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • göra upp eld annat än i raststugan och i den iordningställda eldplatsen på udden
 • utföra vetenskapliga undersökningar utan tillstånd av länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1970

Storlek: ca 30 hektar varav 16 hektar landyta

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, 10 kilometer väster om Kristinehamn, cirka 4 kilometer söder om Ölme kyrka. Längs E18 mellan Kristinehamn och Karlstad vid Ölme kyrka tar man av söder ut och kör förbi kyrkan. Följ skyltning till reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss