Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norra Konsterud Domänreservat

I denna del av Värmland är skogen ofta kraftigt påverkad av skogsbruk, men detta område utgör en liten, kvarvarande rest av skog som under sen tid inte påverkats av rationellt skogsbruk.

Reservatsmarkering på tall. Gles barrskog.

Barrskog. Foto Johan Bohlin.

På den relativt plana och blockrika marken i väster står en gammal, gles talldominerad skog av lav-ristyp. Tallskogens ålder ligger uppskattningsvis på 150-200 år. I områdets östra del finns ett betydande inslag av gran med en ålder på 100-150 år. Den här grandominerade delen av området har en tätare skog av frisk typ där markskiktet helt domineras av en matta av mossor. Större torrakor och hålträd förekommer spritt över hela området.

Naturreservatet är från början ett gammalt domänreservat. Området avsattes av Kungliga domänstyrelsen 1959 med syfte att bevara "en relikt av gamla tiders skogar" och ett område med riktigt gamla tallar och granar som numera endast existerar som mycket små fragment i ett i övrigt hårt brukat skogslandskap.

Naturreservatet Norra Konsterud bildades för att skydda och bevara en naturskogsartad skogsbiotop i sydöstra delen av Värmland som inte påverkats av rationellt skogsbruk i sen tid. Syftet är också att bevara den biologiska mångfalden i området såsom för länsdelen ovanliga och sällsynta mossor och lavar. År 1999 ombildades naturreservatet med Länsstyrelsen som huvudman när skogsbolagets ägarstruktur förändrades.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
 • bryta kvistar eller grenar, skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
 • göra upp eld,
 • framföra fordon eller rida,
 • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
 • tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • organiserat utnyttja området för t.ex. turism och undervisning,
 • utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: Domänreservat 1959 samt naturreservat 1999

Storlek: 3,2 ha

Markägare: Bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Kristinehamns kommun. ca 20 km SO om Kristinehamn, 5 km SO Bäckhammar. Från Kristinehamn kör mot Mariestad på väg 26 ca 20 km. Vid Bäckhammar sväng vänster mot Skottlanda, kör 2 km sväng vänster. Inga reservatsskyltar är uppsatta fram till reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss