Timmerhöjden

I reservatet Timmerhöjden finns en naturskog med mycket höga biologiska värden. Här trivs arter som inte skulle överleva i en vanlig produktionsskog.

Stora block i liten skogstjärn.

Skogstjärn.

Reservatet bildades för att bevara biologisk mångfald och biologiskt värdefulla naturmiljöer. Därför kommer skogen att få utvecklas fritt och den naturliga vattenbalansen i marken kommer inte att skadas.

Det stora stenblocket är kluvet och genom stenen kan man se en gran. Blocket är klätt med mossa och ormbunkar.

Kluvet block.

Djur och växter

Området består av gammal granskog med inslag av lövträd. I skogen växer träd i olika åldrar och även döende träd. Död ved finns i olika grovlekar och nedbrytningsstadier. Det skapar viktiga livsmiljöer för många sällsynta mossor, lavar och svampar. Exempel på arter är garnlav Alectoria sarmentosa, gammelgranslav Lecanactis abietina, korallblylav Parmeliella triptophylla, lunglav Lobaria pulmonaria, stor aspticka Phellinus populicola och vedticka Phellinus viticola. Flera av de arter som finns i området är beroende av en hög och jämn luftfuktighet. Om skogen skulle glesna kan vinden blåsa igenom så att luften blir torrare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • Samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar och snäckor,
 • gräva upp kärlväxter eller samla in mossor, lavar och vedsvampar,
 • framföra motorfordon.
 • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning.
 • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd och torra grenar, samt skada eller ta bort döda träd eller träddelar

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • utnyttja området i näringssyfte (t ex turistverksamhet)
 • regelmässigt utnyttja området i t ex undervisningssyfte
 • utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 38,3 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Värmlands län, Storfors kommun, strax norr om E18 och nära gränsen mot Örebro län. OBS: Reservatet är oåtkomligt på grund av låst grind vid E 18.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss