Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Malbäckskölen

Malbäckskölen ligger i Värmlands finnbygd. Det är sannolikt att området förr använts till skogsbete, myrslåtter och transport till sätrar.

Kärret lyser gult mellan skogspartierna.

Blåtåtelkärr. Foto: Anita Andersson.

Skogen på moränåsar i myren är brandpräglad och innehåller gott om gamla tallar och lövträd, medan skogen på bergssluttningen till stora delar är källpåverkad ängsgranskog med förekomst av högörter som fjälltorta och kransrams.

Reservatet bildades för att bevara och vårda en värdefull skog-myrmosaik, med skogbevuxna moränåsar, fuktpräglade granskogar och våtmarker.

Djur och växter

Inom reservatet har hittills 12 rödlistade arter noterats, alla knutna till gamla träd eller död ved. Exempel är gränsticka och doftskinn, knutna till död granved, och violettgrå tagellav, som företrädesvis växer på gamla senvuxna granar och björkar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • framföra fordon.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2007

Storlek: 130 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss